Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POLITIKOS GRUPĖS VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės (toliau – grupė) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga klimato kaitos, oro taršos mažinimo, agrarinės aplinkosaugos, maisto produkcijos tiekimo į rinką, maisto saugos ir kokybės, gerosios žemės ūkio praktikos priemonių žemės ūkio srityse politikos sprendinių inicijavimo, planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima šias specialiosios veiklos srities funkcijas – formuoti politines nuostatas klimato kaitos, agrarinės aplinkosaugos, maisto produkcijos tiekimo į rinką, maisto saugos ir kokybės, gerosios žemės ūkio praktikos taikymo srityse ir organizuoti jų įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį, formuojant ar dalyvaujant formuojant žemės ir maisto ūkio politiką;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

4.8. esant poreikiui pagal kompetenciją atstovauja ES institucijų darbo organuose;

4.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant Žemės ūkio ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

5.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus formuojant politines nuostatas pagal ministerijos veiklos prioritetinius tikslus;

5.3. organizuoja ir koordinuoja politinių nuostatų įgyvendinimą ministerijoje ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityje veikiančiose įstaigose ir valstybės valdomose įmonėse;

5.4. inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

5.5. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

5.6. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, darbo ir projektų grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

5.7. dalyvauja Žemės ūkio ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)