Pareigų aprašymas Spausdinti

                                             

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės  (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga koordinuoti nacionalinės žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos suderinamumą su Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika  (toliau – BŽŪP), užtikrinti su BŽŪP susijusių Lietuvos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sektorių programų (strategijų) įgyvendinimo nuoseklumą tarp ministerijos padalinių ir suderinamumą su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinėmis strategijomis bei programomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: nacionalinės žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos priemonių suderinamumo su BŽŪP ir Lietuvos BŽŪP strateginio plano priemonių įgyvendinimo nuoseklumą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį BŽŪP ir (arba) kitų žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros krypties politikų įgyvendinimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį bei kaimo plėtrą, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sričių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus ir principus, kompetencijos sritis, ES institucijų struktūrą ir jų veiklą, išmanyti ES sprendimų priėmimo procesus, BŽŪP principus ir jos raidos tendencijas, žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sričių specifiką;

4.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus.

                                                  

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja su BŽŪP įgyvendinimu ir kitus susijusius ES dokumentus, šalies ir užsienio žemės ūkio ir maisto ūkio, kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.2.  pagal kompetenciją atstovauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros klausimais;

5.3.  pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

5.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei BŽŪP ir susijusių politikų klausimais;

5.5. pagal kompetenciją koordinuoja tarptautiniuose susitarimuose, ES programose ir kituose strateginiuose dokumentuose įtvirtintų su BŽŪP susijusių siekių įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (toliau – KPP) ir BŽŪP strateginiu planu susijusius dokumentus, taip pat ir šalies bei užsienio žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.7. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos BŽŪP strateginio plano rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.8. pagal kompetenciją užtikrina su KPP ir BŽŪP strateginio plano administravimu ir įgyvendinimu susijusių nuostatų suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiame lygmenyje;

5.9. pagal kompetenciją koordinuoja kitų su BŽŪP susijusių strateginių dokumentų rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.10.  pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešinimo veiksmus;

5.11.  vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, pagal kompetenciją analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.12. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas; 

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.  

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)