Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00422663Įsakymas2018-03-28T00:00:0040P-9

                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                  Lietuvos Respublikos žemės

                                                                                                  ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

                                                                                                  įsakymu Nr. 3P-52

                                                                                                  (Lietuvos Respublikos žemės

                                                                                                  ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

                                                                                                  įsakymo Nr. 40P- 9 redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siekiant koordinuoti darbus, susijusius su Tiesioginės paramos schemų įgyvendinimu, jos teisinės bazės tobulinimu, sprendžiant kompetencijos ribose problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu taip pat atstovaujant Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų darbo organuose. Užtikrinti rengiamų dokumentų atitikimą ES teisės aktams.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas rengiant nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginę paramą žemės ūkiui bei atstovaujant ES darbo organuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

 4.2. turėti 1 metų patirtį žemės ūkio srityje;

 4.3.išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius paramą žemės ūkiui;

 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginių išmokų įgyvendinimą;

 4.5. išmanyti ūkininkavimo specifiką Lietuvoje, naudojamų žemės ūkio technologijų poveikį klimatui ir aplinkai;

 4.6. išmanyti ES institucijų darbo organų veiklą;

 4.7. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų administravimą, analizę bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

 4.8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją rengiant analitinius dokumentus ir išvadas;

 4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo  B2 lygiu;

 4.10. mokėti dirbti  MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 5.1. pagal kompetenciją koordinuoja institucijų darbus, susijusius su pasėlių deklaravimo darbų vykdymo tobulinimu, sprendžia problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu;

5.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginės paramos teikimą žemdirbiams ir paramos schemų įgyvendinimą, projektus;

 5.3. analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio valdose vykstančius žemės panaudojimo, struktūros pasikeitimus, rengia pasiūlymus ir išvadas dėl žemės ūkio naudmenų tinkamumo paramai tiesioginėms išmokoms gauti;

 5.4. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio tiesioginėms išmokoms mokėti;

 5.5. rengia pasiūlymus dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatų įgyvendinimo, sprendžia žemės ūkio paskirties žemės efektyvaus panaudojimo problemas;

 5.6. konsultuoja žemdirbius dėl jų vykdomos žemės ūkio veiklos atitikimo ES tiesioginių išmokų reikalavimams;

 5.7. nagrinėja piliečių ir žemdirbių prašymus bei skundus dėl tiesioginių išmokų skyrimo, taip pat žemdirbių ir jų savivaldos organizacijų pareiškimus, pasiūlymus dėl pasėlių deklaravimo darbų tobulinimo, rengia atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus;

 5.8. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su tiesioginės paramos žemės ūkio subjektams skyrimu bei paramos administravimo metodais ES šalyse, pritaiko gerąją patirtį rengiant teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginės paramos skyrimą šalyje;

 5.9. bendradarbiauja su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei savivaldybėmis tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo ir taikymo klausimais;

 5.10. keičiasi tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtimi su kitų šalių ekspertais. Analizuoja užsienio šalių tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtį ir rengia pasiūlymus dėl šios patirties taikymo šalies žemės ūkyje;

 5.11. bendradarbiauja su Statistikos departamentu prie LRV, užtikrinant reikiamų statistikai duomenų teikimą apie dirbamos žemės panaudojimą, taip pat analizuojant žemės ūkio statistinių duomenų poreikį bei paskirstant reikiamą informaciją atitinkamiems ministerijos padaliniams;

 5.12. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis sprendžiant efektyvų paramai skirtų lėšų panaudojimą;

 5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.15. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauja ES institucijų darbo organuose tiesioginės paramos žemės ūkiui teikimo klausimais;

5.16. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauja ES institucijų darbo organuose ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos klausimais.

5.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

           

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)