Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)

 1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, administravimui, Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“ ir ,,Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“  įgyvendinimui ir vertinimui, reikalingų teisės aktų rengimui ir tinkamų ataskaitų parengimui Europos Komisijai. Taip pat teikti ministerijos poziciją darbo grupių veikloje, palaikyti ryšius su Lietuvos, ES ir kitų šalių institucijomis, įstaigomis, socialiniais partneriais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –2014–2020 m. KPP priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“ ir ,,Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ įgyvendinimo, aplinkos taršos mažinimo dėl žemės ūkio veiklos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą bei aplinkai nekenksmingus ūkininkavimo metodus, ES paramos teikimo mechanizmus pagal 2014–2020 m. KPP programą,;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. turėti darbo patirties žemės ūkio ar kaimo plėtros srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas, bendradarbiauti su žiniasklaida;
6.7. kompetencijos ribose sugebėti rengti teisės aktų projektus, atlikti rengiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su pareigybinėmis funkcijomis, analizę ir derinimą, rengti reikalingus ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;
6.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia tikslines programas ir reikalingus norminius teisės aktus, susijusius su aplinkos taršos mažinimu dėl žemės ūkio veiklos;
7.2. teikia siūlymus dėl administruojančių institucijų nustatymo įgyvendinant 2014-2020 m. KPP priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ ir ,,Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“;
7.3. analizuoja Lietuvos bei ES teisinę bazę ekologinio ūkininkavimo  bei kokybės sistemų srityje ir rengia teisės aktus, įgyvendinant 2014–2020 m. KPP priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ bei ,,Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“;
7.4. teikia siūlymus dėl priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“ bei ,,Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ įgyvendinimo kontrolės, išmokų dydžių perskaičiavimo, koordinuoja priemonės diegimą, teikia reikalingas ataskaitas;
7.5. rengia ir derina reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.), organizuoja informacijos sklaidą;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.7. kompetencijos ribose palaiko ryšius su kitomis mūsų šalies valstybinėmis institucijomis, bei užsienio organizacijomis;
7.8. pagal kompetenciją organizuoja visuomenės informavimą apie ekologinės gamybos bei kokybės sistemas strategiją ir veiklas, ekologinę situaciją žemės ūkyje, Lietuvos pasiekimus bei užsienio šalių patirtį šioje srityje;
7.9. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ekologinio žemės ūkio plėtros, ekologiškų bei pagal kokybės sistemas pagamintų produktų perdirbimo ir pateikimo vartotojams strategijai formuoti, vykdomoms priemonėms administruoti pagal Europos Sąjungos reglamentus;
7.10. pagal kompetenciją siūlo priemones skatinančias prekinės ekologiškos produkcijos gamybą ir dalyvauja jų įgyvendinime;
7.11. teikia siūlymus dėl mokslo užsakomųjų darbų atlikimo ekologinio žemės ūkio ir kokybės sistemų srityse;
7.12. analizuoja lėšų, skirtų ekologinei gamybai ir gamybai pagal kokybės sistemas plėtoti, panaudojimą, teikia išvadas;
7.13. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;
7.14. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
7.15. pagal kompetenciją rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų;
7.16. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus
7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                                (parašas)
_____________________________
                          (vardas ir pavardė)
_____________________________
                                    (data)