Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

vyriausiojo specialistoPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                     

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti, vertinti bei teikti informaciją, ar tinkamai administruojamos ir panaudojamos paramos lėšos, gautos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP), pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones.

  1. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – atlieka išlaidų auditus, susijusius su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu.

IV. specialŪS Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES fondų lėšų audito srityje;

6.3. išmanyti svarbiausius ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio bei maisto pramonės veikla, kontrolės ir atsiskaitymų politika;

6.4. išmanyti tarptautinių vidaus audito ir nacionalinių audito standartų nuostatas bei mokėti jas taikyti praktinėje veikloje;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. tikrina tinkamas finansuoti EŽŪFKP išlaidas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones;

7.2. tikrina mokėjimo prašymuose, finansuojamuose iš EŽŪFKP paramos lėšų, nurodytus darbus, prekes, paslaugas, jų atitikimą sąmatos dokumentams bei projekto finansavimo sąlygoms;

7.3. tikrina paslaugų, prekių, darbų, finansuojamų iš EŽŪFKP paramos lėšų, atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms;

7.4. tikrina EŽŪFKP finansinės paramos dydžio atitikimą reglamentų ir kitų dokumentų nuostatoms;

7.5. tikrina EŽŪFKP paramos lėšų išmokėjimo paramos gavėjams atitikimą nustatytiems terminams;

7.6. tikrina EŽŪFKP ES ir bendrojo finansavimo lėšų dalių atitikimą paramos sutarties sąlygoms;

7.7. EŽŪFKP paramos lėšų audito metu tikrina audito sekos pakankamumą;

7.8. tikrina Ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei paramos gavėjų projektų, finansuojamų iš EŽŪFKP paramos lėšų, dokumentų saugojimo atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

7.9. tikrina EŽŪFKP paramos lėšų skyrimo atitikimą ES bei nacionalinėms taisyklėms ir principams;

7.10. patikrinimų ir auditų medžiagą įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

7.11. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių projektų rizikos analizę;

7.12. koordinuoja Europos Komisijos ir ES audito rūmų atstovų darbo vizitus;

7.13.organizuoja ir (arba) atlieka Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) akreditavimo Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) ir EŽŪFKP lėšoms administruoti darbus ir Agentūros atitikties akreditavimo kriterijams priežiūrą, teikia nustatytus dokumentus Europos Komisijai;

7.14. organizuoja ir (arba) atlieka EŽŪGF ir EŽŪFKP fondų sertifikavimo išvados dėl Agentūros metinių finansinių ataskaitų rengimą ir teikimą Europos Komisijai;

7.15.informuoja Skyriaus vedėją apie tikrinimo metu nustatytus darbo trūkumus ir pažeidimus;

7.16. rengia dokumentų projektus dėl patikrinimų rezultatų ir atliktų auditų išvadas;

7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)