Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius)  patarėjas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.                PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga patarti bei teikti siūlymus Skyriaus vedėjui organizuojant Skyriaus darbą bei dalyvauti  atliekant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija), jos valdymo srityje esančių institucijų, įstaigų bei valstybės įmonių vidaus auditus, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) valdymo ir kontrolės sistemos, sąskaitų bei lėšų auditą, koordinuojant rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus kontrolės sistemos būklės įvertinimą, galimą veiklos riziką bei Ministerijos veiklos efektyvumo didinimą.

  1. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus audite bei specialiosios veiklos srities funkcijas – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidų audituose, atrankiniuose patikrinimuose, susijusiuose su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu, valstybės paramos žemės ūkiui lėšų audituose.

IV.    specialŪS Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito ir ES fondų audito srityje;

6.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės ūkio bei maisto pramonės veiklą, kontrolės ir atsiskaitymų politiką;

6.6. išmanyti tarptautinių vidaus audito ir nacionalinių audito standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktinėje veikloje;

6.7. išmanyti žemės bei maisto pramonės bendros politikos specifiką, mokėti rengti ministerijos organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus audito kontrolės ir atsiskaitymų klausimais;

6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pataria bei padeda organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, nustatant Skyriaus darbuotojų darbo apimtį, kontroliuoja pavedimų vykdymą, audito ir tikrinimų dokumentinį įforminimą;

7.2. padeda organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, audito ir kitų einamųjų klausimų aptarimus, teikia pagalbą ir konsultacijas auditą atliekantiems specialistams;

7.3. pagal kompetenciją padeda organizuoti ir dalyvauja tikrinimuose siekiant įvertinti Ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų, įstaigų bei valstybės įmonių veiklos atitikimą tikslams ir uždaviniams, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

7.4. padeda organizuoti ir dalyvauja atliekant auditus, siekiant įvertinti ar tinkamai administruojamos EJRŽF sąskaitos bei lėšos;

7.5. pagal kompetenciją pataria rengiant ir teikiant Europos Komisijai metines ir galutines kontrolės ataskaitas bei nuomones dėl EJRŽF valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, EJRŽF sąskaitų ir Europos Komisijai teikiamų išlaidų deklaracijų teisingumo;

7.6. pagal kompetenciją padeda organizuoti Ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų, įstaigų bei valstybės įmonių informacinių sistemų ir jų saugumo bei veiksmingumo, valdymo ir vidaus kontrolės tikrinimą ir vertinimą;

7.7. pataria organizuojant ir dalyvauja atliekant valstybės paramos žemės ūkiui lėšų auditus;

7.8. padeda organizuoti audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

7.9. padeda vertinant audituojamų ūkio subjektų rizikas ir nustato audito veiklos plano prioritetus;

7.10. padeda rengti Skyriaus strateginį ir metinį veiklos planus;

7.11. pataria kaip atlikti ir dalyvauja atliekant korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

7.12. pagal kompetenciją pataria rengiant ataskaitas apie vidaus audito veiklos plano vykdymą bei Skyriaus tarnautojų atliktą darbą;

7.13. pagal kompetenciją pataria organizuojant ir dalyvauja atliekant operatyvią kontrolę ir specialius Ministerijos vadovybės pavedimus (tyrimus);

7.14. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole ir kitomis institucijomis atliekant auditus, patikrinimus bei keičiasi informacija;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų darbe

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)