Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius)  patarėjas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.                PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga patarti bei teikti siūlymus Skyriaus vedėjui organizuojant Skyriaus darbą bei dalyvauti atliekant Europos Sąjungos (ES) fondų paramos lėšų auditus, atrankinius patikrinimus, užtikrinant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) akreditavimą bei Agentūros teikiamų EŽŪGF ir EŽŪFKP metinių finansinių ataskaitų sertifikavimą, koordinuojant rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus kontrolės sistemos būklės įvertinimą, galimą veiklos riziką bei Ministerijos veiklos efektyvumo didinimą.

  1. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus audite bei specialiosios veiklos srities funkcijas – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidų audituose, atrankiniuose patikrinimuose, susijusiuose su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu.

IV.    specialŪS Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir  verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito ir ES fondų audito srityje;

6.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės ūkio bei maisto pramonės veiklą, kontrolės ir atsiskaitymų politiką;

6.5. išmanyti tarptautinių vidaus audito ir nacionalinių audito standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktinėje veikloje;

6.6. išmanyti žemės bei maisto pramonės bendros politikos specifiką, mokėti rengti ministerijos organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus audito kontrolės ir atsiskaitymų klausimais;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pataria bei padeda organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, nustatant Skyriaus darbuotojų darbo apimtį, kontroliuoja pavedimų vykdymą, audito ir tikrinimų dokumentinį įforminimą;

7.2. padeda organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, audito ir kitų einamųjų klausimų aptarimus, teikia pagalbą ir konsultacijas auditą atliekantiems specialistams;

7.3. padeda organizuoti ir atlieka ES fondų auditus, siekiant įvertinti ES bei Lietuvos Respublikos lėšų naudojimo tinkamumą, tikslingumą bei efektyvumą;

7.4. pagal kompetenciją pataria dėl Agentūros akreditavimo EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšoms administruoti atlikimo;

7.5. padeda organizuoti ir koordinuoja auditus, siekiant įvertinti ar Agentūros Europos Komisijai teikiamos metinės finansinės EŽŪGF ir EŽŪFKP ataskaitos yra teisingos, galutinai užbaigtos ir tikslios, bei ar tinkamai veikia vidaus kontrolės sistema;

7.6. padeda organizuoti audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

7.7. padeda vertinant audituojamų ūkio subjektų rizikas ir nustato audito veiklos plano prioritetus;

7.8. padeda rengti Skyriaus strateginį ir metinį veiklos planus;

7.9. pagal kompetenciją pataria rengiant ataskaitas apie vidaus audito veiklos plano vykdymą bei Skyriaus tarnautojų atliktą darbą;

7.10. pagal kompetenciją pataria organizuojant ir dalyvauja atliekant operatyvią kontrolę ir specialius Ministerijos vadovybės pavedimus (tyrimus);

7.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole ir kitomis institucijomis atliekant auditus, patikrinimus bei keičiasi informacija;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų darbe;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)