Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr.
40P-33 redakcija)

VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus
vedėjas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.
PASKIRTIS

4. Vidaus audito skyriaus
(toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga savarankiškam Skyriaus 
darbo organizavimui ir tobulinimui, užtikrinant objektyvios, savalaikės ir
teisingos informacijos apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(toliau – Ministerija), jos valdymo srityje esančių institucijų, įstaigų bei
valstybės įmonių veiklą, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau –
EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) lėšų
administravimo ir panaudojimo tikrinimą,

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias
pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities
funkcijas – vidaus audite bei specialiosios veiklos srities funkcijas – Europos
Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidų audituose, atrankiniuose patikrinimuose,
susijusiuose su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu, valstybės paramos
žemės ūkiui lėšų audituose, informacinių sistemų, korupcijos ir veiklos rizikų
valdymo vertinime.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS
PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias
pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:

6.1. išmanyti Nacionalinių audito
standartų, Tarptautinių audito ir vidaus audito reikalavimų nuostatas ir mokėti
jas taikyti praktiniame darbe, išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės
aktus, reglamentuojančius ES fondų paramos bei paramos, numatomos gauti iš
EŽŪGF administravimo sistemą, valdymo ir lėšų įsisavinimo kontrolės procedūras;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba
jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba
vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.3.
turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito srityje;

6.4. mokėti
anglų kalbą pažengusiojo vartotojo
lygmens B1 lygiu;

6.6.
mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.7.
gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius
priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo
alternatyvas;

6.8. būti susipažinusiam su Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais
teisės aktais, susijusiais su Ministerijos veiklos sritimi;

6.9. išmanyti žemės, žuvininkystės bei
maisto pramonės bendros politikos specifiką bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo
plėtros politiką;

6.10. išmanyti dokumentų rengimo,
tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti
rengti Skyriaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus audito, kontrolės ir
finansų klausimais;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus
reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias
funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal
skyriaus nuostatus bei tarnautojų pareigybių aprašymus, nustato Skyriaus
valstybės tarnautojų darbo apimtį, prižiūri audito eigą, kontroliuoja pavedimų
vykdymą;

7.2. planuoja skyriaus veiklą, sudaro
strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus,  juos raštu suderina su
ministru;

7.3. tvirtina kiekvieno vidaus audito
planą ir vidaus audito programą;

7.4. užtikrina vidaus audito kokybę,
atlikdamas vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus audito darbo dokumentų
bei vidaus audito ataskaitų projektų peržiūrą;

7.5.organizuoja tikrinimus, siekiant
įvertinti kaip šalinami audito metu nustatyti trūkumai ir įgyvendinamos
rekomendacijos;

7.6. užtikrina vidaus audito
rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

7.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl
veiklos ir vidaus kontrolės sistemos tobulinimo;

7.8. rengia metinę Skyriaus veiklos
ataskaitą apie vidaus audito veiklos plano vykdymą bei Skyriaus valstybės
tarnautojų atliktą darbą;

7.9.rengia ir teikia
ministrui tvirtinti vidaus audito metodiką ir jos pakeitimus;

7.10. stebėtojo teisėmis dalyvauja
Ministerijos vadovybės pasitarimuose;

7.11. organizuoja
skyriaus valstybės tarnautojų pasitarimus, tikrinimų, audito ir kitų einamųjų
klausimų aptarimus;

7.12. su audituojamaisiais derina
rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, vertina  priimtas priemones
ir jų pakankamumą, šalinant nustatytus trūkumus ar tobulinant jų vykdomą
veiklą;

7.13. atstovauja Ministerijai kitose
institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7.14. bendradarbiauja su Lietuvos
Respublikos valstybės kontrole ir kitomis Lietuvos ir ES institucijomis;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio
pobūdžio ministro pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės
tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau:

______________

     
(parašas)

_______________


(vardas ir pavardė)

__________________

        
(data)