Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

                      TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) teisinėmis priemonėmis realizuoti suteiktas teises ir užtikrinti, kad Ministerijos rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, susiję su teisės normų taikymu viešųjų pirkimų srityje, atitiktų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įgyvendinti Ministerijos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5.  Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda užtikrinti, kad Ministerijos prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

7.2. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų projektų, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais Ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

7.3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

7.4. pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų dokumentų teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja viešojo pirkimo procedūrose, organizuoja ministerijos viešųjų pirkimų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus, veda vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti;

7.6.  dalyvauja koordinuojant informacijos apie atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

7.7. pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje:

7.7.1. kitiems ministerijos darbuotojams iniciavus prekių, paslaugų ar darbų pirkimą išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pirkimas numatytas ministerijos pirkimų plane, ar sutarties projektas parengtas pagal Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentą;

7.7.2. lėšų skyrimo valstybės turtui investuoti išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas;

7.7.3. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                      (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                       (data)