Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis padėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija) realizuoti uždavinius ir funkcijas, susijusias su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones administravimu,  vykdant ministerijos organizuojamus viešuosius pirkimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje –teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės, maisto ir žuvininkystės ūkį, regioninę ir kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.4. išmanyti valstybės valdžios, valstybės valdymo bei vietos savivaldos institucijų kompetencijas;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

6.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas, susijusias su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą administravimu:

7.1. pagal kompetenciją užtikrina, kad Ministerijos prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai, apmokami iš valstybės biudžeto ir susiję su Europos Sąjungos fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, paramos administravimu pagal projektus, būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

7.2. pagal kompetenciją konsultuoja teisės aktų rengimo, teisės taikymo, sutarčių rengimo klausimais ministerijos tarnautojus, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.3. pagal kompetenciją vizuoja kitų ministerijos padalinių parengtus atsakymų į  skundus, prašymus bei pranešimus projektus;

7.4. pagal kompetenciją konsultuoja skundų, prašymų bei pranešimų nagrinėjimo ir teisinio jų įvertinimo klausimais ministerijos tarnautojus, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas organizuoja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus;

7.5. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, veda vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;

7.7. pagal skyriaus kompetenciją atlieka mažos vertės pirkimų apskaitą ministerijoje, koordinavimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas;

7.8. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

7.9. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą.

7.10. dalyvauja rengiant ir rengia viešojo pirkimo dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose, vertina ir teikia pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų viešųjų pirkimų sutarčių projektų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje:

7.11.1. kitiems ministerijos darbuotojams iniciavus prekių, paslaugų ar darbų pirkimą išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pirkimas numatytas ministerijos pirkimų plane, ar sutarties projektas parengtas pagal Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentą;

7.11.2. lėšų skyrimo valstybės turtui investuoti išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas;

7.11.3. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)