Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo

Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių, kuriose ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas ir yra akcijų valdytoja (toliau – valstybės valdomos įmonės), ir viešųjų įstaigų, kuriose ministerija įgyvendina savininko ar dalininko teises (toliau – viešosios įstaigos) veiklos priežiūrai, skyriui priskirtos kompetencijos srityje teisėkūros iniciatyvų įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityse – savalaikis ir tinkamas valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūros srityje;

6.3.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos organizavimą;

6.4.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5.       mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6.       mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7.       mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.8.       gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.       koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strategijų, valstybės įmonių metinių veiklos planų tinkamą rengimą ir laiku pateikimą pagal Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą ir Strateginio planavimo metodiką;

7.2.       pagal kompetenciją vertina ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių strategijų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;;

7.3.       pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją apie valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklą, teikia rekomendacijas dėl jų tolesnės veiklos;

7.4.       pagal kompetenciją prižiūri, kad valstybės valdomos įmonės tinkamai ir laiku įgyvendintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo nuostatas, teikia informaciją Valdymo koordinavimo centrui;

7.5.       7.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų kolegialių organų formavimo, dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose, teikia siūlymus dėl jo darbo organizavimo, gero valdymo principų valstybės valdomose įmonėse ir viešose įstaigose įgyvendinimo bei valstybės valdomų įmonių politikos atitikties Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijoms vertinimo;

7.6.       pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus dėl valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitiktį Lietuvos Respublikos konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

7.7.       atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, investuojant valstybės turtą į valstybės valdomas įmones ar viešąsias įstaigas;

7.8.       analizuoja kitų ministerijų ir įstaigų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

7.9.       informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

7.10.   pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.11.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.12.   vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)