Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2  d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 24 d

įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

PROTOKOLO SKYRIAUS

SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Protokolo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Protokolo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti ministerijos darbuotojų oficialias ir dalykines komandiruotes į užsienį, palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatiniu korpusu bei užsienio šalių žemės ūkio ministerijomis,  koordinuoti skyriaus darbą vedėjui nesant.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – atsako už NVS šalių oficialių atstovų vizitų į Lietuvos Respubliką ir ministerijos vadovybės vizitų į NVS šalis kuravimą ir rengimą, atsakymų į oficialius dokumentus, gaunamus ministerijos vadovybės vardu rusų kalba, rengimą; ministerijos rengiamų visuomeninių protokolinių renginių organizavimą Lietuvoje; ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių rengimą, skyriaus rengiamų teisės aktų koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančiais valstybinio ir tarptautinio protokolo reikalavimus, komandiruočių į užsienį tvarką, ministerijos reprezentacinių lėšų naudojimo reikalavimus,  Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS PowerPoint;

6.4. mokėti anglų, rusų kalbas, pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, organizuoti skyriaus darbą, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir rengia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų poįstatyminių aktų veikimo, taikymo ir tobulinimo, kurie tiesiogiai susiję su Protokolo skyriaus darbu;

7.2. rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministerijos darbuotojų komandiruotėms į užsienį;

7.3. rengia atsakymus į oficialius dokumentus, gaunamus ministerijos vadovybės vardu rusų kalba;

7.4. rengia NVS šalių pareigūnų vizitus. Sprendžia pagal kompetenciją priklausančius protokolinio priėmimo organizacinius klausimus, užtikrina įvairių protokolinių leidinių (programų, kvietimų ir kt.) paruošimą;

7.5. dalyvauja rengiant tarptautines žemės ūkio parodas ir muges: ministro vardu siunčia kvietimus rusų kalba NVS šalių žemės ūkio ministrams, diplomatinėms tarnyboms, rengia ir suderina NVS šalių delegacijų priėmimo programas ir kt.;

7.6. perkant prekes ir (ar) paslaugas ministerijos vadovybės darbo susitikimams ir kitais reprezentaciniais tikslais pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę t. y. patikrina pirkimo tikslingumą, ar bendra pirkimų vertė neviršija einamųjų metų biudžeto sąmatos lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms; pirkimo iniciavimo atveju, dalyvauja koordinuojant ir kontroliuojant einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą.;

7.7. rengia ministerijos tvarkomųjų organizacinių dokumentų perdavimą į archyvą;

7.8. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant, atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas pavaldus Protokolo skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                     

_____________________________

                     (parašas)

_____________________________

             (vardas ir pavardė)

_____________________________

                        (data)