Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 24 d.

įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

PROTOKOLO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Protokolo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Protokolo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą tarnybinio ir tarptautinio protokolo srityse narystės ES sąlygomis, rengiant ministro ir kitų ministerijos vadovybės atstovų susitikimus su oficialiais užsienio šalių pareigūnais Lietuvoje ir užsienio šalyse, protokoliškai vertinant žemės ūkio politikos uždavinius, plėtros principus ir strateginius prioritetus, palaikyti ryšius su Lietuvos  ir užsienio šalių ambasadoriais, kitais diplomatinio korpuso atstovais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidento protokolo skyriumi, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko protokolo skyriumi, užsienio šalių žemės ūkio ministerijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – koordinuoja Protokolo skyriaus atstovų rengiamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja oficialių užsienio delegacijų priėmimą Lietuvoje ir ministerijos vadovybės vizitus į užsienio valstybes, atsako už reprezentacinių renginių organizavimą, dalyvauja rengiant tarptautines žemės ūkio parodas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendradarbiavimą su užsienio šalių pareigūnais bei tarptautinio ir tarnybinio protokolo pagrindinius principus;

6.2. išmanyti etiketo principus, šalies istoriją, kultūrą;

6.3. būti susipažinusiam su aktualiais žemės ūkio, kaimo plėtros klausimais;

6.4. mokėti rengti ministerijos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

6.5. mokėti skirti užduotis skyriaus darbuotojams, nurodyti kryptį, pagal kurią jie atlieka konkrečias funkcijas;

6.6. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.7. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bendradarbiaujant su užsienio šalių oficialiomis delegacijomis;

6.8. mokėti dvi užsienio kalbas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atsako už skyriaus darbą, darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą, darbų pasidalijimą ir darbo organizavimą, sąveiką su kitais Žemės ūkio ministerijos padaliniais;

7.2. koordinuoja ministro ir kitų ministerijos vadovybės atstovų vizitus į užsienį, bendradarbiaujant su užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovais Lietuvoje bei Lietuvos ambasadų atstovais užsienyje ir užsienio šalių žemės ūkio ministerijų pareigūnais;

7.3. koordinuoja aukščiausio lygio žemės ūkio pareigūnų vizitų programas kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento Protokolo skyriumi bei Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko protokolo skyriumi;

7.4. organizuoja ministro ir kitų ministerijos vadovybės atstovų vizitus į Lietuvoje rengiamus žemės ūkio reprezentacinius renginius, šventes, rengia ir koordinuoti šių vizitų programas;

7.5. analizuoti ir rengia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų poįstatyminių aktų veikimo, taikymo ir tobulinimo, kurie tiesiogiai susiję su Protokolo skyriaus darbu;

7.6. derina ir atsako už reprezentacinių lėšų, susijusių su maitinimo paslaugų teikimu svečių priėmimui, įvairiems renginiams Lietuvoje ir užsienyje organizuoti bei reprezentacinių dovanų įsigijimu ir apdovanojimų teikimu, panaudojimą ministerijoje;

7.7. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus tarptautinių konferencijų, seminarų organizavimo klausimais;

7.8. rengia tarptautines žemės ūkio parodas, muges bei renginius: dalyvauja rengiant bendradarbiavimo ir finansinių sutarčių projektus, organizuoja sutarčių pasirašymą, rengia oficialius kvietimus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, užsienio šalių oficialioms delegacijoms, ambasadoriams, diplomatinio korpuso atstovams,  ruošia ir suderina parodoje vykstančių konferencijų bei seminarų programą, rengia ministro susitikimų su užsienio šalių delegacijomis darbotvarkes;

7.9. teikti reikiamą informaciją apie ministerijos pareigūnų vizitus į užsienio valstybes bei užsienio valstybių pareigūnų vizitus į žemės ūkio ministeriją ministerijos vadovybei;

7.10. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

7.11. perkant prekes ir (ar) paslaugas ministerijos vadovybės darbo susitikimams ir kitais reprezentaciniais tikslais pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę t. y. patikrina pirkimo tikslingumą, ar bendra pirkimų vertė neviršija einamųjų metų biudžeto sąmatos lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms; pirkimo iniciavimo atveju, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)