Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) uždavinius ir funkcijas, viešųjų pirkimų srityje. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrosios veiklos srityje: įgyvendina funkcijas teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. padeda užtikrinti, kad Ministerijos viešieji pirkimai būtų atliekami užtikrinant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tam, kad užtikrinti kokybišką skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais Ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

7.3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja viešojo pirkimo procedūrose, organizuoja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus, veda vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti;

7.5. pagal kompetenciją atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje:

7.5.1. kitiems ministerijos darbuotojams iniciavus prekių, paslaugų ar darbų pirkimą išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pirkimas numatytas ministerijos pirkimų plane, ar sutarties projektas parengtas pagal Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentą;

7.5.2. lėšų skyrimo valstybės turtui investuoti išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas;

7.5.3. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.7 pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                     (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                         (data)