Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-36 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti, stebėti ir vertinti Žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija) ir jos valdymo srities įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – valstybės valdomos įmonės) valdomo turto naudojimą bei atlikti valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūrą. Pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo bei valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūrą, įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje ir specialiojoje veiklos srityse – turto valdymas ir priežiūra bei savalaikis ir tinkamas valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės valdomose įmonėse.

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus susijusius teisės aktus reglamentuojančius nekilnojamo turto valdymą, naudojimą, disponavimą, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių veiklą, valstybės investicijų ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą;

6.3.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant valstybės valdomą turtą;

6.4.       mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

VSKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1.       pagal kompetenciją renka ir kaupia duomenis apie ministerijos valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą, rengia ir teikia VĮ Turto bankui informaciją Valstybės turto informacinei paieškos sistemai, teikia siūlymus dėl efektyvaus turto valdymo;

7.2.       pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir įstaigų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.3.       pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų bei įmonių valdomą ir/ar naudojamą valstybės nekilnojamąjį turtą, reikalingą valstybinėms funkcijoms vykdyti, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus;

7.4.       pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus nekilnojamojo turto panaudojimo klausimais;

7.5.       kaupia ir tvarko statistinius duomenis apie ministerijos nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą;

7.6.       renka ir kaupia duomenis apie ministerijai pavaldžių įstaigų ir įmonių, atliekančių viešojo administravimo funkcijas, priklausančių pastatų energinį naudingumą pagal sertifikavimo duomenis, teikia siūlymus dėl Energijos efektyvumo direktyvos reikalavimų įgyvendinimo;

7.7.       pagal kompetenciją vertina ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių strateginius veiklos planus, metines ataskaitas ir kitus dokumentus;

7.8.       pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su
ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių veikla bei teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo

7.9.       pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, derina juos su kitais ministerijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis;

7.10.   analizuoja kitų ministerijų ir įstaigų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

7.11.   organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12.   informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

7.13.   pagal kompetenciją administruoja ministerijos pavaldžių institucijų nekilnojamojo turto ir transporto priemonių interaktyvią duomenų suvedimo sistemą, tikrina duomenų pateikimo korektiškumą, dalyvauja analizės ir ataskaitų kūrimo procese;

7.14.   pagal kompetenciją administruoja valstybės nuosavybės teise ir ministerijos patikėjimo teise valdomo turto Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenis, atlieka institucijos analitiko ir  nekilnojamojo turto tvarkytojo funkciją;

7.15.    pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.16.    pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)