Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Lietuvos Respublikos

                                                                                                            žemės ūkio ministro

                                                                                                            2013 m. gegužės 2 d.

                                                                                                            Įsakymu Nr. 3P-52

                        PROTOKOLO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

            4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Žemės ūkio ministerijoje parengtus bei siunčiamus į užsienio valstybes dokumentus versti iš valstybinės kalbos į kelias užsienio kalbas bei iš užsienio valstybių gaunamus dokumentus versti iš užsienio kalbų į valstybinę kalbą bei redaguoti kitų ministerijos padalinių paruoštus raštus anglų k.

III. VEIKLOS SRITIS

            5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje –

verčia raštu iš anglų, vokiečių, prancūzų kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų ir vokiečių kalbą oficialius dokumentus.

              IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

                                               VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

           

            6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. mokėti versti iš anglų (C 1 lygiu), vokiečių ( C 2), prancūzų kalbų (C 2 lygiu) į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų ir vokiečių kalbas;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius ES politikos principus, Bendrosios žemės ūkio politikos pagrindus.  Žinoti Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

            6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

            6.5. Sugebėti organizuoti savo veiklą, būti pareigingam, darbščiam, reikliam sau ir kitiems, punktualiam, gebėti bendrauti.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.verčia oficialus dokumentus iš anglų, vokiečių, prancūzų kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų ir vokiečių kalbas.

7.2. redaguoja ministerijos darbuotojų parengtus anglų kalba, į užsienio šalis siunčiamus,

 raštus.

7.3. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

            16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 Susipažinau:

______________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

_____________

(data)