Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, keičiant bei įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius teisės aktus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – turto valdymas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

6.2.       išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, šio turto privatizavimą, akcinių bendrovių veiklą, atstovavimą valstybei priklausančioms akcijoms, turto vertinimą, ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą.

6.3.       mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

6.4.       mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6.       gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.7.       sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8.       turėti turto vertintojo kvalifikaciją;

6.9.       turėti patirties turto valdymo, valstybei priklausančių akcijų atstovavimo bendrovėse.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.       rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtus ir derinti kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

7.2.       teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl ministerijos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais;

7.3.       pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus projektus;

7.4.       dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, teikia nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja ministeriją, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

7.5.       pagal kompetenciją sprendžia valstybei priklausančių akcijų atstovavimo, turto vertinimo, privatizavimo bei disponavimo valstybės turtu klausimus;

7.6.       renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie privatizavimo pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą procesą;

7.7.       sudaro ir teikia VĮ Turto bankui įmonių ir kito turto, priklausančio ministerijos reguliavimo sričiai ir numatomų privatizuoti, sąrašus;

7.8.       teikia pasiūlymus privatizavimo klausimais;

7.9.       pagal kompetenciją atlieka turto vertinimą ir teikia išvadas dėl turto vertinimo ataskaitų, atliktų kitų turto vertintojų;

7.10.   pagal kompetenciją administruoja valstybės nuosavybės teise ir ministerijos patikėjimo teise valdomo turto Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenis, atlieka institucijos analitiko ir  nekilnojamojo turto tvarkytojo funkciją;

7.11.   inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12.        pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.13.        pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14.        pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)