Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti koordinuoti darbus, susijusius su žemės ūkio informacinių išteklių teisiniu reglamentavimu, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemonių įgyvendinimu, žemės ūkio informacinių išteklių priskirimu prie Valstybės ypatingos svarbos informacinių išteklių (YSII) infrastruktūros, šių procesų planavimu bei veiklos kontrole, informacinės visuomenės plėtros kaime priemonių įgyvendinimu, Programos, skirtos Lietuvos informacinei visuomenei, panaudojimo procesuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosios veiklos srityje –  veikla apima skyriaus funkcijas dalyvaujant įgyvendinant ministerijos uždavinius, žemės ūkio informacinių išteklių srityje, funkcijas susijusias su informacinės visuomenės plėtros kaime ir YSII priemonių įgyvendinimu bei Programos priemonių įgyvendinimu.  

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, reglamentuojančius informacinės visuomenės kaime plėtrą, informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą bei jų įteisinimo tvarką;

  6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.3. turėti ne mažiau kaip 1metų darbo patirties Valstybės informacinių išteklių valdymo srityje;

6.4. išmanyti dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda užtikrinti kuriamų žemės ūkio informacinių išteklių teisinį reglamentavimą, planavimą, koordinavimą bei veiklos kontrolę.;

7.2. kaupia duomenis,  jų pagrindu rengia dokumentus bei laiku pateikia institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei informacinių sistemų bei Programos ataskaitas ir kitokią informaciją;

 7.3. dalyvauja koordinuojant Lietuvos informacinės visuomenės strategijos įgyvendinimą, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų rengiamus informacinės visuomenės plėtros projektus, pagal kompetenciją koordinuoja institucijų veiklą, susijusią su informacinių išteklių plėtimo ir palaikymo darbais;

7.4. dalyvauja procesuose priskiriant žemės ūkio informacinius išteklius prie Valstybės ypatingos svarbos informacinių išteklių infrastruktūros;

7.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka;

7.6. padeda užtikrinti pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

    7.7. tvarko gaunamų – siunčiamų dokumentų, archyvavimą;

 7.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis koordinuojant informacinės visuomenės plėtros kaime priemonių įgyvendinimą;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data