Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą žemės ūkio informacinių išteklių srityje, kuriant, įgyvendinant bei plėtojant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos bei Veislininkystės informacines sistemas, koordinuoti šių sistemų veiklą, rengti pagrįstus sprendimus ir pasiūlymus dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus tobulinimo bei Veislininkystės informacinės sistemos konsolidavimo bei optimizavimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – susijusias su žemės ūkio informacinių išteklių palaikymo bei plėtros kaime priemonių įgyvendinimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kaime plėtrą, informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą bei jų įteisinimo tvarką;

6.3. būti susipažinusiam su užsienio prekybos statistinės apskaitos metodika, mokėti naudotis Kombinuotąja prekių nomenklatūra;

6.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį Valstybės informacinių išteklių reglamentavimo bei palaikymo srityje;

6.5. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.7.  mokėti dirbti pagrindinėmis MS kompiuterinėmis programomis;

6.8.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.9.  gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių informacinę sistemą, ekspertizę, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja koordinuojant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos veiklą: dalyvauja rengiant nuostatus bei dokumentus dėl privalomo duomenų teikimo.

7.2. dalyvauja rengiant institucijos, atsakingos už Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos veiklą, programą bei koordinuoja jos įgyvendinimą.

7.3. rengia teisės aktus, reguliuojančius Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos veiklą.

7.4. dalyvauja koordinuojant užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais monitoringo darbus.

7.5. dalyvauja koordinuojant Valstybės kontrolės rekomendacijų, dėl Žemės ūkio ministerijos valdomų  bei reguliavimo srities institucijų tvarkomų informacinių sistemų bei registrų tinkamo teisinio reglamentavimo,  plano įgyvendinimą.

7.6. rengia teisės aktus, susijusius su žemės ūkio informacinių sistemų konsolidavimu bei optimizavimu.

7.7. nagrinėja potencialių vartotojų informacinius poreikius, atlieka jų analizę, nustato reikalingos informacijos šaltinius, su duomenų teikėjais sudaro sutartis bei nustato duomenų gavėjus.

7.8. pagal kompetenciją koordinuoja kitų Žemės ūkio reguliavimo sričiai priskiriamų informacinių sistemų kūrimą ir veikimo užtikrinimą.

7.10. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje ir informacinės visuomenės plėtros kaime projektų srityje.

7.11. pagal kompetenciją rengia sutartis, teisės aktų projektus, susijusius su informacinių išteklių sritimi, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka.

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)