Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIKIMŲ SKYRIAUS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Žemės ūkio ministerijos (toliau –  ministerija) valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių, kur ministerija įgyvendina savininko teise ir pareigas ar yra akcijų valdytoja (toliau – valstybės valdomos įmonės), viešųjų  įstaigų, kur ministerija įgyvendina savininko / dalininko teises ir pareigas (toliau – viešoji įstaiga), veiklos ir finansų priežiūrai ir siūlymų dėl jų tobulinimo teikimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta atlikti specialios paskirties funkcijas – ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos ir finansinės situacijos priežiūrai vykdyti.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigų ar įmonių veiklos ir finansų priežiūros srityse;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės valdomų įmonių veiklos organizavimą, ministerijos biudžeto sudarymą, apskaitos tvarkymą, strateginį planavimą bei kitus susijusius teisės aktus;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją apie valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų veiklą, teikia rekomendacijas dėl jų tolesnės veiklos, investicijų pagrįstumo;

7.2. pagal kompetenciją vertina valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų strategijų projektus, finansinių ataskaitų rinkinius,  valstybės valdomų įmonių specialiuosius įpareigojimus bei teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

7.3. pagal kompetencija vykdo ministerijos valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų finansinės situacijos priežiūrą, teikia ministerijos vadovybei ir valdymo organams siūlymus dėl veiklos efektyvinimo;

7.4. pagal kompetencija koordinuoja valstybės valdomų įmonių ir kolegialių organų veiklą, dalyvauja kolegialių organų posėdžiuose, kuriuose pristatoma valstybės valdomos įmonės finansinė situacija ar sprendžiami su finansine situacija susiję klausimai;

7.5. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia siūlymus valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų apmokėjimo klausimais;

7.6. pagal kompetenciją koordinuoja, kad valstybės turtinės ir neturtinės teises būtų tinkamai ir savalaikiai įgyvendintos valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose;

7.7. pagal kompetencija dalyvauja metinėje ministerijos, valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų inventorizacijoje;

7.8. pagal kompetenciją prižiūri, kad valstybės valdomos įmonės tinkamai ir laiku įgyvendintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatas, teikia informaciją Valdymo koordinavimo centrui;

7.9. pagal kompetenciją teikia Buhalterinės apskaitos vadove nustatyta tvarka ir terminais informaciją Buhalterinės apskaitos skyriui;

7.10. pagal kompetenciją kaupia informaciją, analizuoja bei teikia duomenys Finansų bei kitoms ministerijoms dėl valstybės valdomų įmonių skolinių įsipareigojimų;

7.11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus dėl valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitiktį Lietuvos Respublikos konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

7.12. analizuoja kitų ministerijų ir įstaigų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

7.13. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, investuojant valstybės turtą į valstybės valdomas įmones;

7.14. informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.16. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_____________________________

    (parašas)

_____________________________

   (vardas ir pavardė)

_____________________________

     (data)