Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIKIMŲ SKYRIAUS

 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui priskirtos kompetencijos srityje teisėkūros iniciatyvų įgyvendinimui, Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių, kuriose ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas ir yra akcijų valdytoja (toliau – valstybės valdomos įmonės) ir viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises įgyvendina ministerija (toliau – viešosios įstaigos), veiklos priežiūrai ir siūlymų dėl jų tobulinimo teikimui.

  1. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios ir specialiosios veiklos srities funkcijas – savalaikis ir tinkamas valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose.

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį teisės aktų ir sutarčių rengimo bei valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūros srityse;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės valdomose įmonėse, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus bei kitus susijusius teisės aktus;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją vertina ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginius veiklos planus, metines ataskaitas ir kitus dokumentus;

7.2. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla bei teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;

7.3. atlieka kitų ministerijų, tarnybų, įstaigų, įmonių ar organizacijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinę ekspertizę, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl jų;

7.4. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos ir valstybės valdomų įmonių atsakingiems darbuotojams, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

7.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų valdymo organų formavimo, organizuoja atrankas į valstybės valdomų įmonių valdymo organus  ir rengia reikalingus teisės aktų projektus bei kitus dokumentus;

7.6. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės valdomų įmonių ir jų kolegialių organų veiklą, dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose, teikia siūlymus dėl jo darbo organizavimo, gero valdymo principų valstybės valdomose įmonėse įgyvendinimo;

7.7. rengia teisės aktų projektus dėl valstybės valdomų įmonių veiklos, jos reorganizavimo, pertvarkos, likvidavimo ir kt., derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitiktį Lietuvos Respublikos konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

7.8. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų sudarytose komisijose ir darbo grupėse ar jų veikloje;

7.9. atlieką einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę investuojant valstybės turtą į ministerijos valdymo sričiai priskirtas valstybės valdomas įmones, atliekant viešuosius pirkimus;

7.10. pagal kompetenciją koordinuoja, kad valstybės turtinės ir neturtinės teises būtų tinkamai ir savalaikiai įgyvendintos valstybės valdomose įmonėse;

7.11. informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_____________________________

    (parašas)

_____________________________

   (vardas ir pavardė)

_____________________________

     (data)