Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio  30  d. įsakymo Nr. 40P-33 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti bei užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą žemės ūkio informacinių išteklių srityje, dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, atstovauti ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus patarėjo veikla apima skyriaus darbo koordinavimą įgyvendinant ministerijos uždavinius ir funkcijas žemės ūkio informacinių išteklių srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2.    turėti 3 metų darbo patirties, susijusios su žemės informacinių išteklių sritimi;

6.3.    išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kaime plėtrą, informacinių sistemų bei registrų kūrimą, įgyvendinimą bei jų įteisinimo tvarką;

6.4.    mokėti užsienio kalbą anglų pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.5.    mokėti dirbti pagrindinėmis MS kompiuterinėmis programomis;

6.6.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7.    gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinių informacinių išteklių valdymą, ekspertizę, rengti ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

6.8.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. koordinuoja skyriaus darbą įgyvendinant ministerijos uždavinius ir funkcijas žemės ūkio informacinių išteklių srityje;

7.2. teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su informacinių išteklių sritimi, taip pat teisės aktų projektų, susijusių su paramos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą administravimu, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių išteklių sritimi, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka;

7.3. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams, ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

7.4. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas valstybinių informacinių išteklių srityje;

7.5. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos klausimais, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant užduotis;

7.6. koordinuoja sprendimų inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme bei vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)