Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr.
40P-33 redakcija)

 

TURTO
IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

 

I.
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas
yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.
PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga skyriaus kompetencijos srityje
teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, atliekant prekių, paslaugų ar
darbų pirkimų organizavimą ir vykdymą.

 

III.
VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus patarėjo veikla apima bendrosios veiklos srities funkcijas:
prekių, paslaugų ar darbų pirkimų organizavimą ir vykdymą.

 

IV.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos
specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų
studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, susijusią su
viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijai
pavestas valdymo sritis, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų (toliau – teisės
aktai) rengimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę,
dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo
reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,
MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti,
sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. atitikti teisės
aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija.

 

V.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. koordinuoja ir dalyvauja rengiant ministerijos
viešųjų pirkimų plano projektą ir jo pakeitimus bei viešųjų pirkimų ataskaitą
už per kalendorinius metus atliktus pirkimus;

7.2 dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų
darbe vykdydamas viešųjų pirkimų, tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, procedūras:

7.2.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, nagrinėja
ministerijos administracijos padalinių parengtus viešųjų pirkimų dokumentų
projektus, tikrina jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų
ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;

7.2.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai
ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir
įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas;

7.2.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie
atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

7.2.4. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus
ir teikia juos tiekėjams;

7.2.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus
pasiūlymus ir teikia išvadas ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl
pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

7.2.6. organizuoja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų
posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų
projektus.;

7.3. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius
pirkimus, rengia informaciją ir raštus viešųjų pirkimų klausimais;

7.4. nagrinėja sutartis ir susitarimus, rengia išvadas
ir siūlymus dėl jų;

7.5. pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir
pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams dėl viešųjų pirkimų
vykdymo;

7.6. konsultuoja ministerijos ir žemės ūkio ministro
valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;

7.7. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai
valstybės institucijose ir įstaigose;

7.8. atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos administratoriaus funkcijas;

7.9. pagal kompetenciją rengia sutarčių, susitarimų
projektus, vertina ir teikia siūlymus dėl kitų padalinių parengtų sutarčių
projektų;

7.10. pagal
kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų
sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų
projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir
dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų
pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.12. pagal
kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei
skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus
skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

             (vardas
ir pavardė)

_____________________________

                       (data)