Pareigų aprašymas Spausdinti

                                              PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 40P-6

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  l.  1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau — skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga  siekiant užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginės paramos schemų diegimą ir taikymą, koordinuoti ir organizuoti ministerijos padalinių darbus, susijusius su tiesioginės paramos schemų įgyvendinimu, jos teisinės bazės tobulinimu, sprendžiant kompetencijos ribose problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu taip pat atstovaujant ES institucijų darbo organuose. Užtikrinti rengiamų dokumentų atitikimą ES teisės aktams.

.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje, kuri apima teisės aktų,  reglamentuojančių tiesioginę paramą žemės ūkiui, rengimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES Bendrąją žemės ūkio politiką ir tiesioginės paramos schemų įgyvendinimą ir paramą žemės ūkiui;

4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengiant analitinius dokumentus ir  išvadas;

4.3. išmanyti ūkininkavimo specifiką Lietuvoje, naudojamų žemės ūkio technologijų poveikį klimatui ir aplinkai;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų administravimą, analizę bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.9.  išmanyti ES institucijų ir jų darbo organų veiklą.                 

                                 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja esamus ir rengia naujus teisės aktus, susijusius su tiesioginės paramos teikimu žemdirbiams ir paramos schemų įgyvendinimu, analizuoja užsienio šalių tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtį, teikia siūlymus dėl šios patirties taikymo šalies žemės ūkyje bei konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus dėl jų vykdomos žemės ūkio veiklos atitikimo ES tiesioginių išmokų reikalavimams ;

5.2.  pagal kompetenciją koordinuoja institucijų darbus, susijusius su pasėlių deklaravimo darbų vykdymo tobulinimu, sprendžia problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu;

5.3.  analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio valdose vykstančius žemės panaudojimo, struktūros pasikeitimus, rengia pasiūlymus ir išvadas dėl žemės ūkio naudmenų tinkamumo paramai tiesioginėms išmokoms gauti;

5.4.  kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su tiesioginės paramos žemės ūkio subjektams skyrimu bei paramos administravimo metodais ES šalyse, pritaiko gerąją patirtį rengiant teisės aktus, reglamentuojančius tiesioginės paramos skyrimą šalyje; keičiasi tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtimi su kitų šalių ekspertais;

5.5. rengia pasiūlymus dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatų įgyvendinimo, sprendžia žemės ūkio paskirties žemės efektyvaus panaudojimo problemas;

5.6. bendradarbiauja su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei savivaldybėmis tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo ir taikymo klausimais;

5.7. bendradarbiauja su Statistikos departamentu prie LRV, užtikrinant reikiamų statistikai duomenų teikimą apie dirbamos žemės panaudojimą, taip pat analizuojant žemės ūkio statistinių duomenų poreikį bei paskirstant reikiamą informaciją atitinkamiems ministerijos padaliniams;

5.8. nagrinėja piliečių ir žemdirbių prašymus bei skundus dėl tiesioginių išmokų skyrimo, taip pat žemdirbių ir jų savivaldos organizacijų pareiškimus, pasiūlymus dėl pasėlių deklaravimo darbų tobulinimo, rengia atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus;

5.9. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, sprendžiant efektyvų paramai skirtų lėšų panaudojimą;

5.10. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauja ES institucijų darbo organuose ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos tiesioginės paramos žemės ūkiui teikimo klausimais;

5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.12.  rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio tiesioginėms išmokoms mokėti;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)