Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Skyriaus vedėjo veikla apima bendrosios ir specialiosios veiklos srities funkcijas: skyriaus darbų organizavimo, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo viešųjų pirkimų būdu, valstybės turto valdymo ir priežiūros, tinkamo valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse, kuriose Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) įgyvendina savininko teises ir pareigas ir yra akcijų valdytoja (toliau – valstybės valdomos įmonės), viešosiose įstaigose, kuriose ministerija įgyvendina savininko / dalininko teises ir pareigas, veiklos organizavimo priežiūros ir žemės ūkio informacinių išteklių srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės valdomų įmonių veiklą, informacinių sistemų bei registrų kūrimą, įgyvendinimą bei jų įteisinimo tvarką, viešuosius pirkimus, ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą;

6.2.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.3.       turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, 1 metų patirties valstybės valdomų įmonių ir įstaigų veiklos priežiūros srityje, patirties valstybės turto valdymo ir priežiūros bei viešųjų pirkimų koordinavimo ir organizavimo srityse;

6.4.       mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.5.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6.       mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7.       gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8.       gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.9.       atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.       planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriuje atliekamų darbų vykdymo kokybę;

7.2.       dalyvauja formuojant ir koordinuoja valstybės valdomų įmonių ir įstaigų veiklos administravimo ir valstybės turto valdymo, bei žemės ūkio informacinių sistemų politiką;

7.3.       užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos administravimą ir valstybės turto valdymą, bei žemės ūkio informacinių sistemų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7.4.       pagal kompetenciją dalyvauja kartu su kitais ministerijos padaliniais vertinant lėšų panaudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą, teikia rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų ar organizacijų veiklos tobulinimo;

7.5.       inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius;

7.6.       dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose ir posėdžiuose;

7.7.       teikia vadovybei pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;

7.8.       ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pasirašo informacinio pobūdžio raštus, vizuoja ministerijos įsakymų ir kitų organizacinių – tvarkomųjų dokumentų projektus, įvairius raštus;

7.9.       sprendžia įvairius valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, turto privatizavimo, klausimus;

7.10.   vertina, vizuoja ir teikia ministerijos kancleriui skyriaus parengtus dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti ministerijos vadovybei;

7.11.   organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12.   pagal kompetencija organizuoja ir koordinuoja valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų kolegialių organų veiklą;

7.13.   organizuoja siūlymų dėl valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų valdymo organų formavimo, asmenų į juos skyrimo, įgaliotinių paskyrimo;

7.14.   organizuoja ir koordinuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtų dokumentų projektų analizę, pastabų ir siūlymų dėl jų teikimą skyriaus kompetencijos srityse;

7.15.   koordinuoja ir kontroliuoja, kad einamoji ir (ar) paskesnioji finansų kontrolė, investuojant valstybės turtą į ministerijos valdymo sričiai priskirtas valstybės valdomas įmones ir atliekant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose, būtų vykdoma tinkamai;

7.16.   informuoja ministerijos kanclerį apie nustatytus trūkumus ir pažeidimus, atliekant pavestas funkcijas;

7.17.    pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.18.    pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.19.    pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei ministerijos kanclerio  pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                    (data)