Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisės taikymo ir teisėkūros procesą, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai, atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, atlikti norminių teisės aktų stebėsenos ministerijoje koordinavimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas, bei kitas funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje susijusiose su bendraisiais teisės klausimais, pažeidimų kontrolės, korupcijos prevencijos, norminių teisės aktų stebėsenos, atstovavimo ir  užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos srityse.  

V. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1 pagal kompetenciją padeda skyriui teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai ir kiti pagal skyriaus kompetenciją rengiami dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus;

7.3. pagal kompetenciją formuoja politiką užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos srityse;

7.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

7.5. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus (nagrinėja dokumentus ir faktines aplinkybes, teisiškai įvertina, ar taikant teisės normas nebuvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai, teikia išvadas ir pasiūlymus) ir rengia atsakymus pareiškėjams, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, objektyvumo, sąžiningumo, nešališkumo ir kitais teisės principais;

7.9. pagal kompetenciją atlieka norminių teisės aktų stebėsenos ministerijoje koordinavimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.11. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose;

7.12. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme;

7.13. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

7.14. pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, organizuoja žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos įgyvendinimą;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                       (data)