Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti klausimus, susijusius su ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai)  bei ministro valdymo srities įstaigų ir įmonių vadovų tarnybinėmis komandiruotėmis bei teikti siūlymus dėl komandiruočių organizavimo proceso tobulinimo, dalyvauti rengiant ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus komandiruočių klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas -  ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei ministro valdymo srities įstaigų ir įmonių vadovų tarnybinių komandiruočių koordinavimo.

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius komandiruočių Lietuvoje ir užsienyje klausimus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant teisės aktų projektus tarnybinių komandiruočių organizavimo srityje bei patirties vykdant viešuosius pirkimus;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotėms į užsienį: rūpinasi bilietais, viešbučiais, sąskaitomis-faktūromis, vykstančiųjų į užsienį sveikatos draudimu ir kt. Taip pat rengia ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių ministerijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes Kaimo plėtros programos įgyvendinimo klausimais projektus;

7.2. rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministro valdymo srities įstaigų ir įmonių vadovų komandiruotėmis į užsienį;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei ministro valdymo srities įstaigų ir įmonių vadovų užsienio komandiruočių ataskaitų tvarkymą;

7.4. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant norminio pobūdžio teisės aktų projektus, susijusius su komandiruotėmis;

7.5. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, ministro valdymo srities įstaigų ir įmonių darbuotojus tarnybinių komandiruočių klausimais;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus (nagrinėja dokumentus ir faktines aplinkybes, teisiškai įvertina, ar taikant teisės normas nebuvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai, teikia išvadas ir pasiūlymus) ir rengia atsakymus pareiškėjams;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.9. dalyvauja rengiant sprendimų projektus ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, susijusius su tarnybinių komandiruočių paslaugų pirkimu, išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar tinkamai teisės aktų nustatyta tvarka pasirinktas paslaugų teikėjas; kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)