Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius)  vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti ministerijai suteiktas teises ir įgalinimus, teikti pasiūlymus ir įgyvendinti ministerijos politiką ūkininko ūkio, žemės ūkio bendrovių veiklos, fizinių ir juridinių asmenų bankroto žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės sektoriuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje, kurios yra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos  Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu bei kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais fizinių ir juridinių asmenų bankrotą žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės sektoriuose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio veiklą, ūkininko ūkio, žemės ūkio bendrovių veiklą, fizinių ir juridinių asmenų bankroto klausimus;

6.2. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus bei sugebėti rengti teisės aktų projektus;

6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmenų veiklos reglamentavimo ir rengiant valstybės pagalbos priemones fizinių ar juridinių asmenų bankroto srityse.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus ir derinti kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;

7.2. pagal kompetenciją įgyvendina Įmonių bankroto įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, kaupia ir apibendrina informaciją apie bankrutuojančių įmonių bankroto bylų eigą, teikia metodinę pagalbą įmonėms bankroto procedūrų vykdymo klausimais;

7.3. pagal kompetenciją analizuoja Ūkininko ūkio ir Žemės ūkio bendrovių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, konsultuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jų tobulinimo;

7.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl svarstomų klausimų Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kituose posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus; Prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

7.7. sprendžia įvairius klausimus susijusius su fizinių ir juridinių asmenų bankrotu. Pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant valstybės pagalbos priemones;

7.8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

7.9. rengia teisės aktus ūkininko ūkio ir žemės ūkio bendrovių veiklos reglamentavimo klausimais;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja kreditoriams bankrutuojančiose įmonėse;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

              (parašas)

_____________________________

        (vardas ir pavardė)

_____________________________

                (data)