Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės   ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.   įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28  d. įsakymo Nr. 40P- 9redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti ministerijos politiką personalo klausimais, analizuoti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėtį, rengti ir teikti informacinę medžiagą personalo klausimais, tvarkyti ministerijos personalo ir jai pavaldžių įstaigų vadovų įskaitą, dalyvauti rengiant ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – personalo valdyme.

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas;

7.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, padeda formuoti ir įgyvendinti ministerijos politiką ministerijos personalo (pareigybių, finansuojamų iš valstybės biudžeto, taip pat reikalingų administruoti iš ES fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, paramą pagal projektus (2007–2013), Europos žuvininkystės fondo paramos ir kitų programų) valdymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;

7.3. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl ministerijos personalo, ministerijos valdymo srities įstaigų, valstybės įmonių vadovų priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo administravimo klausimais;

7.4. organizuoja ar dalyvauja organizuojant ministerijos personalo tarnybinės veiklos vertinimą;

7.5. rengia dokumentų projektus, susijusius su paskyrimu į ministerijos turimas atašė pareigybes;

7.6. organizuoja studentų praktikos atlikimą ministerijoje bei rengia tam reikalingus dokumentus;

7.7. teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams ir ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms personalo valdymo klausimais;

7.8. dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant personalo adaptavimo ir motyvavimo sistemas ministerijoje;

7.9. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;

7.10. tvarko personalinę ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ministerijai pavaldžių įstaigų, valstybės įmonių vadovų įskaitą;

7.11. rengia ir teikia vadovybei informaciją apie ministerijos personalo kokybinę sudėtį, kaitą bei kitą informacinę medžiagą pagal kompetenciją;

7.12. rengia ministerijos personalo mokymo perspektyvinius bei metinius planus, analizuoja personalo mokymo poreikius bei dalyvauja organizuojant ministerijos personalo kvalifikacijos kėlimą;

7.13. rengia dokumentus valstybiniams apdovanojimams bei ministerijos garbės ženklui gauti, ministerijos padėkų projektus, dokumentus dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka;

7.14. pagal kompetenciją formuoja ir tvarko skyriuje sudaromas bylas, rengia jas ir perduoda archyviniam saugojimui teisės aktuose nustatyta tvarka;

7.15. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje personalo klausimais;

7.16. rengia pažymas ir kitus dokumentus reikalingus ministerijos personalui asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

7.17. dalyvauja rengiant sprendimų projektus ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, mokymo paslaugų pirkimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar tinkamas mokymų organizatorius; kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.18. žemės ūkio ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, dalyvauja teikiant arba teikia žemės ūkio ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas;

7.19. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

           

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)