Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir Personalo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisės taikymo ir teisėkūros procesą, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai, atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, atlikti norminių teisės aktų stebėsenos ministerijoje koordinavimą.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – pagal kompetenciją padeda atlikti ministerijos veiklos bendruosius teisės klausimus, antikorupcinės kontrolės klausimus, vykdyti pažeidimų kontrolės funkciją, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą, teisinį skundų įvertinimą, remiantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį antikorupcinės veiklos kontrolės srityje;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1 pagal kompetenciją padeda skyriui teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai ir kiti pagal skyriaus kompetenciją rengiami dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, atlieka antikorupcinį jų vertinimą;

7.3. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

7.4. pagal kompetenciją atlieka antikorupcinės kontrolės koordinavimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas;

7.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

7.6. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

7.7. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

7.9. rengia metodinę medžiagą ir teikia rekomendacijas ministerijos struktūriniams padaliniams korupcijos prevencijos klausimais;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus (nagrinėja dokumentus ir faktines aplinkybes, teisiškai įvertina, ar taikant teisės normas nebuvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai, teikia išvadas ir pasiūlymus) ir rengia atsakymus pareiškėjams, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, objektyvumo, sąžiningumo, nešališkumo ir kitais teisės principais;

7.12. pagal kompetenciją atlieka norminių teisės aktų stebėsenos ministerijoje koordinavimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;

7.14. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose;

7.15. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytų ir sudaromų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant šioms komisijoms, komitetams, darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis; pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus;

7.16. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.17. pagal kompetenciją atlieka dokumentų, teisės aktų projektų, susijusių su paramos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą administravimu, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20014–2020 metų veiksmų programos tikslų įgyvendinimu, teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus ir pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir  ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)