Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)


TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais;
5.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją koordinuoja informacijos apie Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo procesą ministerijoje surinkimą ir pateikimą į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS);
6.2. pagal kompetenciją teikia Vyriausybės kanceliarijai informaciją dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo suvedant duomenis į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), raštu ir, prireikus, elektroniniu paštu;
6.3. pagal kompetenciją koordinuoja ES Komisijos notifikavimo procesą ir pildo elektroninio notifikavimo duomenų bazę;
6.4. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat ministerijos darbuotojų paklausimus;
6.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
6.6. rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl užsienio komandiruočių projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministerijos darbuotojų komandiruotėmis į užsienį;
6.7. pagal kompetenciją užtikrina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, užsienio komandiruočių ataskaitų tvarkymą;
6.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)