Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 40P-6

redakcija) 

TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti skyriaus kompetencijos srityje teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, susijusias su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą administravimu, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą ir teisės taikymą, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimą, sutarčių vertinimą bei atstovavimą ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje –teisės ir specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ribose skundų ir pranešimų nagrinėjimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijai pavestas valdymo sritis, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų (toliau – teisės aktai) rengimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijos, susijusias su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą administravimu:

5.1. skyriaus kompetencijos srityje atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktams;

5.2. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ir Europos Sąjungos teismuose, kitose  valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

5.3. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, analizuoja skundų, prašymų ir pranešimų problematiką ir teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant mažinti besikreipiančių asmenų skaičių;

5.4. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės normų turiniui atskleisti;

5.5. pagal kompetenciją vertina ir teikia siūlymus dėl parengtų ministerijos sutarčių projektų;

5.6. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai atskaitingoms įstaigoms, įmonėms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

5.7. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;

5.9. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose;

5.10. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme;

5.11. pagal kompetenciją kitų subjektų finansavimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas; pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

5.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimu;

5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)