Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, skyriaus kompetencijos srityje teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą ir teisės taikymą, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimą, sutarčių vertinimą bei atstovavimą ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – skyriaus darbo organizavimo ir funkcijų vykdymo teisėkūros, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo, teisės taikymo, sutarčių vertinimo bei atstovavimo ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, susijusią su žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės sritimis;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijai pavestas valdymo sritis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. išmanyti Lietuvos teisę, teisės doktriną ir teismų praktiką;

6.5. žinoti Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistemą, jų funkcijas, taip pat išmanyti žemės ūkio sistemą, jos struktūrą, uždavinius bei funkcijas, procesų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

6.6. sugebėti analizuoti teisės aktus (teisės aktų projektus), įžvelgti problemas, jas įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;

6.7. gebėti organizuoti skyriaus darbą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų vykdomus pavedimus;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.10. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus tarnautojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. organizuoja ir užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą padedant ministerijos administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos rengti norminių teisės aktų projektus, prireikus dalyvauja juos rengiant;

7.3. skyriaus kompetencijos srityje atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, taip pat teisės aktų projektų, susijusių su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos administravimu, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktams bei pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo;

7.4. vertina rengiamais teisės aktų projektais siūlomo nustatyti teisinio reguliavimo problematiką;

7.5. esant pavedimui atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.6. rengia ministerijos procesinius dokumentus teismams ir, esant ministro įgaliojimui, juos pasirašo bei atstovauja ministerijai, ministrui Lietuvos Respublikos  teismuose;

7.7. organizuoja ir užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą atliekant ministerijos veiklos srityje teismų praktikos stebėseną, analizuojant teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu prireikus teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos veiklos srityje reikalingų teisės aktų pakeitimų bei ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos tobulinimo ar kitų funkcijų vykdymo;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus, taip pat skundus, prašymus ir pranešimus, susijusius su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą administravimu bei analizuoja skundų, prašymų ir pranešimų problematiką ir teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant mažinti besikreipiančių asmenų skaičių;

7.9. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės, taip pat dėl teisės taikymo teisės, susijusios su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą administravimu,  normų turiniui atskleisti;

7.10. organizuoja ir užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą vertinant kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, tarpinstituciniuose pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos bei Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo komitetų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų ir esant reikalui, teikia pasiūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;

7.11. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, tarpinstituciniuose, kitose institucijose;

7.12. organizuoja ir užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą derinant ministerijos kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių bei ministerijos vardu ir pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektus, taip pat derinant pozicijas dėl stojimo į Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas, susijusias su žemės ūkio ministrui pavestomis valdymo sritimis, derinant pozicijas dėl reikalingų keisti teisės aktų įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus bei rengiant atsakymus susijusius su Europos Sąjungos pažeidimų nagrinėjimo procedūromis, prireikus vertina ir teikia pastabas pasiūlymus rengėjams dėl šiame punkte nurodytų dokumentų;

7.13. pagal kompetenciją vertina ir teikia siūlymus dėl parengtų ministerijos sutarčių projektų;

7.14. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai atskaitingoms įstaigoms, įmonėms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

7.15. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.17. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose;

7.18. pagal kompetenciją kitų subjektų finansavimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas; pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.19. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu;

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei tiesioginio vadovo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui ar ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytas veiklos ir administravimo sritis.

Susipažinau:

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)