Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

TARPTAUTINIŲ REIKALŲIR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

         3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pasiūlymus dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos politikos formavimo ir prioritetinių rinkų, analizuoti Lietuvos, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir pasaulines eksporto tendencijas, eksporto rinkų patrauklumą ir ES bei trečiųjų valstybių prekybos susitarimus įskaitant sanitarinius ir fitosanitarinius įsipareigojimus, dalyvauti koordinuojant ir organizuojant ES paramos ir valstybės pagalbos teikimą prekybos politikos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – prekybos analizės, eksporto skatinimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir užsienio prekybos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus; išmanyti žemės ūkio ekonomikos ir politikos specifiką, eksporto skatinimo priemones, užsienio prekybos principus, atskirų valstybių nacionalinius, politinius ir ekonominius ypatumus;

6.2. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, pristatymus ir išvadas;

6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti eksporto skatinimo priemones, vertinti jų taikymo efektyvumą;

6.4. turėti darbo patirties ekonomikos, tarptautinių santykių arba tarptautinės prekybos srityje;

6.5. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio prekybos mechanizmų taikymą ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, rengia  nacionalinius teisės aktų projektus, reikalingus ES teisės aktų žemės ūkio prekybos mechanizmų, eksporto skatinimo srityje nuostatoms įgyvendinti;

7.2. analizuoja ir prognozuoja Lietuvos, ES ir pasaulinio žemės ūkio ir maisto produktų eksporto tendencijas ir rinkų patrauklumą, teikia siūlymus dėl eksporto bei pardavimų skatinimo ir eksporto prioritetinių krypčių;

7.3. analizuoja ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Pasaulio prekybos organizacijos (toliau –PPO) derybų žemės ūkio srityje eigos ir rezultatų, atstovauja Lietuvai ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

7.4. pagal poreikį ir kompetenciją analizuoja PPO sutartis bei prisiimtus įsipareigojimus, teikia informaciją ir pasiūlymus šiais bei sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių taikymo tarptautinėje prekyboje klausimais;

7.5. pagal poreikį ir kompetenciją rengia ir teikia vidaus paramos notifikacijas ir duomenis apie prisiimtų įsipareigojimų PPO žemės ūkio prekybos politikos klausimais įvykdymą, kaupia ir vykdo informacijos sklaidą atitinkamoms institucijoms apie PPO sanitarines, fitosanitarines notifikacijas, vertina, analizuoja, derina laisvosios prekybos sutarties projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus ginant Lietuvos valstybės žemės ūkio interesus, atstovauja ir teikia informaciją ES Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto horizontaliaisiais klausimais bei klausimais susijusiais su prekyba technologiškai apdorotais žemės ūkio produktais (non annex I), pagal poreikį ir kompetenciją teikia pasiūlymus dėl trečiųjų šalių prekybos apribojimų;

7.6. analizuoja ir teikia išvadas, medžiagą pranešimams dėl ES ir trečiųjų valstybių prekybinių susitarimų (įskaitant Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP) ir kitas) būklės ir rezultatų;

7.7. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais užsienio prekybos klausimais, dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su jų atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, pateikia išvadas;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su užsienio šalių atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, teikia išvadas, pagal poreikį rengia informacinius dokumentus (kalbas, pristatymo medžiagą) tarptautiniams susitikimams, užsienio prekybos, eksporto skatinimo klausimais;

7.9. pagal poreikį ir  kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos žemės ir maisto ūkio subjektų atstovavimą bei dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja organizuojant pasitarimus, diskusijas, posėdžius ir pristatymus;

7.10. pagal poreikį ir kompetenciją bendradarbiauja su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), kuri vykdo eksporto skatinimo funkcijas, analizuoja jos veiklą, vykdomą eksporto skatinimo srityje, koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros vykdomų eksporto skatinimo priemonių įgyvendinimą;

7.11. pagal poreikį ir kompetenciją rengia reikiamus dokumentus taikant eksporto skatinimo veiklos priemones, kurias įgyvendina Agentūra;

7.12. vadovaujantis kasmetine Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (toliau – Institutas) sutartimi, bendradarbiauja su Instituto specialistais;

7.13. inicijuoja sprendimus ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą kuruojamoje veiklos srityje;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)