Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS

          vyriausiojo specialisto Pareigybės aprašymas

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

            Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti ir dalyvauti įgyvendinant tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją, dalyvauti koordinuojant bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, su Europos Sąjungos ir kitomis užsienio valstybėmis, palaikyti ryšius su diplomatiniu korpusu ir Lietuvos institucijomis teikti joms ir gauti iš jų reikiamą informaciją rengiant aukštų užsienio pareigūnų priėmimą, dalyvauti organizuojant oficialius ministerijos vadovybės vizitus bei užsienio oficialių atstovų priėmimą ministerijoje, Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius tarptautinius renginius, konferencijas, forumus ir vykdyti susijusius viešuosius pirkimus.

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos

srityje - tarptautinio bendradarbiavimo žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse, oficialių vizitų ir užsienio atstovų priėmimo organizavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  ekonomikos krypties išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ir viešųjų pirkimų srityse;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis,   Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius ir tarptautinį protokolą;

           6.5.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus; tarptautinių renginių, konferencijų, forumų, susitikimų organizavimo, biudžeto sudarymo ir naudojimo, finansinės kontrolės principus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6.        gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarpvalstybinio bendradarbiavimo

valstybės politiką žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės srityse;

7.2. pagal  kompetenciją rengia Ekonominės diplomatijos tarybos posėdžių

medžiagą ir teikia ją ministerijos vadovybei;

7.3. sistemina ir teikia informaciją apie ministerijos ir ministerijai pavaldžių institucijų bei

asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupėje;

7.4. dalyvauja koordinuojant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos

(EBPO) posėdžius ministerijos kompetencijos srityje;

7.5. teikia siūlymus, rengia ir derina tarpvalstybinius dvišalius ar daugiašalius susitarimus,

ketinimų protokolus, veiksmų planus su užsienio valstybėmis ir užtikrina jų vykdymo priežiūrą,  derina tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokolus, dalyvauja rengiant tarptautines sutartis ir prižiūri tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;

            7.6. dalyvauja organizuojant Lietuvoje ir užsienyje vykstančius tarptautinių renginius, konferencijas, forumus ir kitus renginius, sudaro jų biudžetą, vykdo pirkimus ir atlieka finansinę kontrolę;

7.7. dalyvauja organizuojant oficialius ministerijos vadovybės vizitus bei užsienio oficialių atstovų priėmimą ministerijoje sudaro jų biudžetą, vykdo pirkimus ir atlieka finansinę kontrolę;

7.8.           pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis

skyriaus kompetencijai priskirtais tarptautinio bendradarbiavimo, prekybos ir eksporto skatinimo klausimais, pagal poreikį organizuoja dalykinius susitikimus su jų atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, pateikia išvadas;

7.9. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl skyriuje vykdomų prekių, paslaugų

ar darbų pirkimo;                                    

            7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

            7.11.pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

            7.12.pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:      

(parašas) __________________________

vardas ir pavardė 

(data)