Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 6 d.

įsakymo Nr. 40P-25 

redakcija)

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO skyriaus

PATARĖJO Pareigybės aprašymas

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse su Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis, koordinuoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis,  koordinuoti dalyvavimą tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose, derinti  tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokolus, dalyvauti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vykdomose tarptautinio bendradarbiavimo veiklose.

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje - tarptautinio bendradarbiavimo žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2.   turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

6.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius, tarptautinių sutarčių rengimą;

6.4.   išmanyti tarptautinių santykių specifiką, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų vykdymo principus bei procedūras, diplomatijos ir tarptautinių santykių pagrindus;

6.5.   žinoti tarptautinio bendradarbiavimo procedūras bei principus, ES programų techninės paramos teikimo procedūras ir principus;

6.6.   būti susipažinusiam su užsienio šalių, ES programų techninės paramos teikimo procedūromis bei principais, sugebėti koordinuoti projektus;

6.7.   mokėti anglų ir rusų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.8.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9.   gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.10.    išmanyti dokumentų rengimo,  tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

6.11.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.        koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

7.2.        koordinuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis;

7.3.        pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką tarpvalstybinio bendradarbiavimo žemės ir maisto ūkio srityje koordinuojant dvišalius ir daugiašalius projektus, programas;

7.4.        pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, teikia siūlymus vadovybei;

7.5.        pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ministerijos deleguotais atašė;

7.6.   renka, apibendrina, sistemina ir teikia informaciją apie ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių institucijų dalyvavimą tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose, programose, ES ir tarptautinių organizacijų bei ES valstybių narių ar trečiųjų šalių institucijų paramos ar bendradarbiavimo susitarimuose, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl jų vykdymo poreikio ir tikslingumo, atlieka stebėseną bei kontrolę;

7.7.  teikia siūlymus, rengia ir derina tarpvalstybinius dvišalius ar daugiašalius susitarimus, ketinimų protokolus, veiksmų planus su užsienio valstybėmis ir užtikrina jų vykdymo priežiūrą;

7.8.  dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ES ir užsienio techninės paramos programų, perspektyvinių projektų rengimą, tarpininkauja ieškant partnerių, dalyvauja koordinuojant kitų ministerijos struktūrinių padalinių bendradarbiavimą dėl šios paramos teikimo;

7.9.  organizuoja tarptautinių projektų vykdymo ir tarptautinių organizacijų koordinavimo Žemės ūkio ministerijoje komisijos posėdžius, rengia protokolus;

7.10. skleidžia informaciją apie galimybes dalyvauti dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose;

7.11.  ministerijos vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja skyriaus kompetencijos klausimais tarptautiniuose ir kituose susitikimuose;

7.12.    derina tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokolus;

7.13.  pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, pagal poreikį dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su jų atstovais, pateikia išvadas;

7.14.  pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su užsienio šalių atstovais, teikia išvadas;

7.15.  pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis dalyvauja organizuojant atstovavimą bei dalyvavimą tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja organizuojant pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus;

7.16.  prisideda organizuojant tarptautinius renginius Lietuvoje ir užsienyje ir juose dalyvauja;

7.17.   inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų lėšų;

  

7.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.19. pagal kompetenciją užtikrina informacinės medžiagos parengimą ministerijos vadovybei;

7.20.  pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus. 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

      (data)