Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant bendradarbiavimą su užsienio šalimis, diplomatiniu korpusu, teikti informaciją apie bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitomis užsienio valstybėmis, dalyvauti organizuoti protokolinius renginius, susitikimus, oficialius ministerijos vadovybės vizitus bei užsienio oficialių atstovų priėmimą ministerijoje, prisidėti organizuojant Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius tarptautinius renginius, konferencijas, forumus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties valstybinio ir tarptautinio protokolo srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius, tarptautinį ir valstybinį protokolą;

5.4. išmanyti diplomatijos ir tarptautinių santykių pagrindus;

5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

5.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, apibendrina, sistemina kitų ministerijos padalinių ar kitų institucijų pateiktą informaciją apie bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros bei žuvininkystės srityse ir ją teikia ministerijos vadovybei;

6.2. derina tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokolus;

6.3. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, pagal poreikį dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su jų atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, pateikia išvadas;

6.4. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant dalykinius susitikimus su užsienio šalių atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, teikia išvadas, pagal poreikį rengia informacinius dokumentus (kalbas, pristatymo medžiagą) tarptautiniams susitikimams, renginiams tarptautinio bendradarbiavimo, projektų įgyvendinimo klausimais;

6.5. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis dalyvauja organizuojant atstovavimą bei dalyvavimą tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijoje Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja organizuojant pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus;

6.6. dalyvauja organizuojant tarptautinius renginius ar dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose;

6.7. pagal kompetenciją priskirtais klausimais nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.8. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį,

6.9. rengia aktualią medžiagą talpinimui į ministerijos informacinius leidinius, ministerijos tinklalapį, intranetą, skyriaus duomenų bazę;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)