Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio     ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kurti teigiamą Žemės ūkio ministerijos įvaizdį, užtikrinti efektyvią komunikaciją apie Žemės ūkio ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei su tuo susijusių organizacijų veiklą, taip pat Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programų priemones, tikslus, turinį, tvarką, reikalavimus ir rezultatus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – operatyvaus informacijos rengimo ir sklaidos visų rūšių žiniasklaidai ir visuomenei.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su visuomenės informavimu, Žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos kaimo plėtros programas, Europos Sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros specifiką;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

6.4. sugebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti, greitai įsisavinti informaciją ir efektyviai spręsti uždavinius;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir platina žiniasklaidai bei visuomenei informacinę medžiagą apie ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą Europos Sąjungos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus naujienas bei Lietuvos kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą;

7.2. komunikuoja su Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėmis;

7.3. pagal kompetenciją platina viešųjų ryšių informaciją ministerijos viduje;

7.4. pagal kompetenciją administruoja Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapį ir paskyras socialiniuose tinkluose, stebi ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Seimo tinklalapiuose esančios aktualios žemės ūkio politikos informacijos sklaidos;

7.5. dalyvauja organizuojant spaudos konferencijas, pasitarimus, diskusijas, parodas, seminarus, pristatymus ir kitus viešinimo darbus;

7.6. pagal kompetenciją atlieka informavimo ir viešinimo paslaugų teikimo sutarčių vykdymo kontrolę bei užtikrina kokybišką atsiskaitymui už suteiktas paslaugas pateiktų dokumentų patikrą;

7.7. rengia ataskaitas apie viešinimo ir informavimo įgyvendinimą;

7.8. pagal kompetenciją atlieka viešinimo funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais;

7.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis;

7.10. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVADUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                  (parašas)

_____________________________

          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                     (data)