Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 40P- 25  redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią komunikaciją apie ministerijos vykdomą žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės bei kaimo plėtros politiką, jos įgyvendinimą. Informuoti visuomenę apie ES struktūrinių fondų lėšų investavimo eigą ir rezultatus, kurti teigiamą Žemės ūkio ministerijos įvaizdį bei operatyviai rengti ir teikti tikslinėms auditorijoms informaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ryšių su visuomene (informacijos rinkimo, kaupimo, analizės, informacinės sklaidos masinėse informavimo bei elektroninės žiniasklaidos priemonėse, renginiuose, parodų, ekspozicijų organizavimo srityje).

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius Žemės ūkio ministerijos veiklą bei visuomenės informavimą ir Europos Sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros specifiką, būti susipažinusiam su ministerijos nuostatais, išmanyti Lietuvos kaimo plėtros programas, Europos Sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros specifiką;

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, viešųjų pirkimų organizavimo tvarką;  

6.3. sugebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti, greitai įsisavinti informaciją ir efektyviai spręsti uždavinius;

6.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

6.5. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.6. turėti darbo patirties informacijos sklaidos vykdymo ir viešųjų pirkimų srityse;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją įgyvendina Skyriaus nuostatuose nurodytus uždavinius;

7.2. pagal kompetenciją atlieka informavimo ir viešinimo paslaugų teikimo sutarčių vykdymo kontrolę bei užtikrina kokybišką atsiskaitymui už suteiktas paslaugas pateiktų dokumentų patikrą;

7.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei su suinteresuotomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis;

7.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia informavimo ir viešinimo strategijas, viešinimo planus,  ir kitus su skyriaus veiklos planavimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus;

7.5. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos viešinimo ir informavimo priemonių įgyvendinimą bei rengia informaciją būtiną ataskaitų Europos Komisijos rengimui;

7.6 organizuoja sprendimų iniciavimą dėl skyriaus įgyvendinamų ,,Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonių ir priimtų sprendimų vykdymą;

  7.7. rengia ataskaitas apie viešinimo ir informavimo įgyvendinimą;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras, rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus ir atlieka koordinacinius veiksmus Skyriui inicijavus viešuosius pirkimus;

7.9. vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje bei posėdžiuose;

7.11. vykdo informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą ir platinimą;

7.12. rengia spaudos konferencijas;

7.13. rengia žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus parodas, muges, konferencijas bei Lietuvos žemės ūkio ekspozicijas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, organizuoja kitus renginius;

7.14. pagal kompetenciją atlieka viešinimo funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.15. rengia viešinimo ir informavimo projektus bei dalyvauja jų įgyvendinime;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.17.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

             (vardas ir pavardė)

_____________________________

                       (data)