Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2).

2. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią komunikacijos sklaidą apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų įsisavinimo eigą ir rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus, kurti teigiamą žemės ūkio ministerijos įvaizdį, užtikrinti efektyvią komunikaciją, operatyviai rengti ir teikti tikslinėms auditorijoms informaciją apie Žemės ūkio ministerijos, jai pavaldžių institucijų bei su tuo susijusių organizacijų veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ryšių su visuomene.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su visuomenės informavimu, Žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. išmanyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, Europos Sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros specifiką;

5.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina efektyvią informacijos sklaidą apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones, ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo eigą ir rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus, rengia viešinimo ir informavimo kampanijas, organizuoja informacinės medžiagos, leidinių leidybą;

6.2. administruoja Žemės ūkio ministerijos interneto svetainę;

6.3. analizuoja ir rengia atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, raštus, prašymus;

6.4. rengia ES paramos kaimo plėtrai viešinimo planus, siekiant užtikrinti šios paramos viešinimą;

6.5. rengia ir teikia viešinimo ir informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą viešinimo ir informavimo darbų įgyvendinimą ataskaitas;

6.6. analizuoja, renka, kaupia, rengia ir teikia visuomenei informaciją apie su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa susijusius teisės aktus, reglamentus, platina informaciją apie teisės aktų, reglamentų taikymo praktiką;

6.7. atlieka Skyriaus dokumentacijos tvarkymo, archyvavimo funkcijas;

6.8. pagal kompetenciją atlieka informavimo ir viešinimo paslaugų teikimo sutarčių vykdymo kontrolę bei užtikrina kokybišką atsiskaitymui už suteiktas paslaugas pateiktų dokumentų patikrą;

6.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

           

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                 (data)