Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 40P-2

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 40P-10

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Ministerijos vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų veiklos procesų ir organizacinių pokyčių bei kokybės politikos planavimui, organizavimui ir koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities – veiklos procesų ir organizacinių pokyčių bei kokybės politikos planavimo, organizavimo ir koordinavimo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.     turėti 4 metų darbo patirtį veiklos procesų analizės ir / ar kokybės vadybos sistemų taikymo srityje;

4.3.     mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4.     turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.5.     išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6.     mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7.     gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

4.8.     gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.     planuoja, organizuoja ir koordinuoja ministerijos veiklos procesų ir organizacinių pokyčių įgyvendinimą, inicijuoja naujų kokybės metodų diegimą;

5.2.     organizuoja ministerijos veiklos procesų analizės atlikimą ir aprašymą;

5.3.     dalyvauja rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas ir kitus dokumentus, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl priskirtos veiklos srities tobulinimo, tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

5.4.     analizuoja su priskirta sritimi susijusių ministerijos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių parengtus veiklos planavimo dokumentus ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei rekomendacijas dėl jų veiklos efektyvinimo;

5.5.     inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

5.6.     analizuoja viešojo valdymo gerąją praktiką užsienio valstybėse;

5.7.     pagal kompetenciją nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

5.8.     inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų  projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

5.9.     bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais,

5.10.  dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus / programas (projektinis valdymas), užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

5.11.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, gaunant ir keičiantis informacija  priskirtose veiklos srityse;

5.12.  dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.13.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau:

_________________________

               (Parašas)

_________________________

        (Vardas ir pavardė)

_________________________

                  (data)