Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 40P-10

redakcija)

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos strateginių tikslų realizavimo organizacinių ir ekonominių priemonių projektams rengti, dalyvauti formuojant racionalią žemės ūkio ekonominę politiką ir strategiją, rengiant ir nagrinėjant tikslinių programų projektus.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –Ministerijos strateginių veiklos planų, kitų strateginių dokumentų projektų ir ataskaitų, teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos ar ekonominio vertinimo metodinėmis nuostatomis, projektų rengime.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio ekonominiais santykiais, strateginiu planavimu;

4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. sugebėti gerai orientuotis ir mokėti vertinti žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybinę, ekonominę ir finansinę veiklą;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.5 turėti ekonominio darbo patirties arba patirties, rengiant ekonomines, bei statistines metodikas;

4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia ministerijos strateginių tikslų realizavimo dokumentus;

5.2. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių projektus, ministerijos veiklos ataskaitas;

5.3. rengia ar dalyvauja rengiant siūlymus dėl sektorinių programų, jų priemonių projektų bei šių dokumentų ataskaitas;

5.4. rengia žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas;

5.5. pagal kompetenciją rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos metodinėmis nuostatomis, projektus;

5.6. rengia ir tobulina žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formas bei žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodiką ir koordinuoja žemės ūkio bendrovių ir kitų Oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

5.7.  koordinuoja biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbus;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.9. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos, kitų užsienio šalių, tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir pasiūlymus;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

___________________

              (parašas)

___________________

       (vardas ir pavardė)

____________

       (data)