Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 40P-10  

redakcija)

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS

SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, vykdyti uždavinius susijusius su Žemės ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimu, projektų valdymo ministerijoje koordinavimu, žemės ir maisto ūkio ekonominės veiklos analize bei prognozėmis, ministerijos įgyvendinamų programų vertinimu.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –racionalios, integruotos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros politikos strateginiame planavime ir vertinime, projektų valdyme, žemės ir maisto ūkio ekonominės veiklos analizavime, bei prognozavime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. valstybės tarnautojas,  einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus teisės aktus, susijusius su strateginiu planavimu, žemės ūkio ekonominiais santykiais, programų vertinimu ir kitomis skyriaus veiklos sritimis;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.3. sugebėti organizuoti Skyriaus darbą, deleguoti funkcijas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti dirbti grupėje;

4.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

5.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.4. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų bei institucijų ir įstaigų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

5.5. analizuoja ES šalių patirtį programų strateginio planavimo, stebėsenos ir vertinimo, ekonominės analizės, projektų valdymo klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo galimybių Lietuvoje;

5.6. organizuoja ministerijos programų strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenos bei vertinimo rodiklių nustatymą, duomenų kaupimą bei analizę, bei įgyvendinimo vertinimą užsakomųjų tyrimų būdu;

5.7. organizuoja pasiūlymų strategijų ir programų įgyvendinimo, programų vertinimo, žemės ūkio ir maisto sektoriaus ekonominių prognozių, bei ekonominių vertinimų klausimais rengimą;

5.8. organizuoja veiklas, susijusias su ministerijos strateginio plano stebėsena ir vertinimu;

5.9. organizuoja žemės ūkio ekonominės veiklos prognozavimą ir analizę;

5.10. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo ministerijoje;

5.11. organizuoja tarpregioninių programų ir strategijų suderinamumo su Žemės ūkio ministerijos prioritetais vertinimus;

5.12. vykdo vadovybės atstovo kokybei funkcijas;

5.13. koordinuoja vertinimų metu nustatytų rekomendacijų pateikimą kompetentingoms institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei ir/ar specialioms darbo grupėms;

5.14. dalyvauja ES komitetuose ir darbo grupėse, susijusiose su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, atstovauja Skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.15. koordinuoja ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis, socialiniais partneriais Skyriaus kompetencijos klausimais. Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.16. užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

5.17. pagal kompetenciją atlieka priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

5.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei viceministro pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau

                        

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)