Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR GEODEZIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo, nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymui ir tikslinimui, nekilnojamųjų daiktų apskaitai, žemės vertinimui, apleistų žemių tvarkymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, žemės vertinimo,apleistų žemių tvarkymo darbų bei šių darbų kontrolės srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės tvarkymo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos srityje bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;

6.2. pagal kompetenciją išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir direktyvas;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti dirbti MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, ArcGIS programomis;

6.5. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.7. būti susipažinusiam su tarptautinių sutarčių ir susitarimų rengimo principais savo veiklos srityje, sugebėti dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

6.8. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarka), arba bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerija), arba statybos inžinerijos (geodezija) studijų krypties išsilavinimą;

6.9. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį nekilnojamojo turto kadastro ir/ar geodezijos ir/ar žemės tvarkymo ir administravimo srityje;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir nekilnojamojo turto apskaitos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės bei apleistų žemių tvarkymosrities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2. pagal kompetenciją teikia pastabas rengiamiems teisės aktų projektams;

7.3. planuoja nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, žemės vertinimo ir apleistų žemių tvarkymo bei žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbus;

7.4. pagal gautą informaciją vertina nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo darbų kokybę, jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

7.5. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie nekilnojamojo turto kadastrą, geodeziją, žemės vertinimą ir apleistų žemių tvarkymo darbus;

7.6. vadovaudamasis Skyriaus veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais, teikia vartotojams informaciją ir konsultuoja geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro (nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo, žemės vertinimo, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, žemės kadastro duomenų parengimo ir pateikimo mokesčių administratoriui žemės ir žemės nuomos mokesčių) klausimais;

7.7. planuoja Ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, žemės vertinimo apleistų žemių tvarkymo bei žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse;

7.8. palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant kuruojamoje srityje tobulinti teisinę bazę, keistis informacija dėl galimybės panaudoti užsienio šalių praktiką;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

7.10. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)