Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR GEODEZIJOS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, valstybinių bei savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sudarymo darbų priežiūrai, teisės aktų, programų, investicinių projektų pagal kuruojamą sritį rengimui ir jų vykdymo užtikrinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – kartografijos, valstybinių ir teminių erdvinių duomenų rinkinių ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros tvarkymo, geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse koordinavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką geodezijos, kartografijos, geografinių informacinių sistemų, kadastrų ir registrų bei erdvinių duomenų rinkinių kūrimo srityse bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;

6.2. pagal kompetenciją išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir direktyvas;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti dirbti MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, ArcGIS programomis;

6.5. mokėti anglų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.7. būti susipažinusiam su tarptautinių sutarčių ir susitarimų rengimo principais savo veiklos srityje, sugebėti dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

6.8. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerija) arba statybų inžinerijos (geodezija) studijų krypties išsilavinimą;

6.9. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį kartografijos ir/ar erdvinių duomenų tvarkymo ir/ar kadastro srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia geodezijos ir kartografijos srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2. pagal kompetenciją teikia pastabas rengiamiems teisės aktų projektams;

7.3. rengia kartografavimo ir valstybinių georeferencinių duomenų rinkinių sudarymo ir tvarkymo programas ir prižiūri jų įgyvendinimą;

7.4. planuoja kartografavimo ir valstybinių georeferencinių duomenų rinkinių sudarymo ir tvarkymo programų įgyvendinimą;

7.5. planuoja ir prižiūri Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros ir Žemės informacinės sistemosvystymo ir palaikymo darbus;

7.6. planuoja kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo strategiją bei prižiūri jos įgyvendinimą;

7.7. prižiūri valstybinių ir savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių unifikavimą, atitikimą INSPIRE direktyvos reikalavimams bei suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis;

7.8. rengia erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąrašo ir stebėsenos rezultatų suvestinės projektus;

7.9. rengia INSPIRE direktyvos įgyvendinimo ataskaitos projektus;

7.10. atlieka tarptautinių, valstybinių programų ir projektų įgyvendinimą pagal kuruojamą sritį;

7.11. teikia siūlymus dėl valstybinių ir savivaldybių kartografijos darbų, geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūros ir kontrolės;

7.12. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus ir prižiūri jų vykdymą;

7.13. pagal kompetenciją teikia informaciją vartotojams Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros, kartografijos, georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių kūrimo klausimais;

7.14. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių suderinamumą su savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniais;

7.15. rengia valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programas ir prižiūri jųįgyvendinimą;

7.16. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

7.17 atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.19. tvarko skyriaus bylų nomenklatūrą;

7.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                 (data)