Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR GEODEZIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, formuojant valstybės politiką nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse ir organizuojant koordinuojant bei kontroliuojant šių sričių valstybės politikos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – organizuojant Skyriaus darbą, susijusį su nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbų koordinavimu bei šių darbų  kontrolės organizavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės tvarkymo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityje bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.3. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. mokėti anglų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos (geodezijos ir/ar kartografijos) studijų krypties išsilavinimą;

6.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto kadastro arba žemės tvarkymo ir administravimo, arba geodezijos, arba kartografijos srityje;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

7.2. koordinuoja nekilnojamojo turto kadastro, georeferencinio pagrindo kadastro, geodezijos, kartografijos ir valstybinių bei savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Žemės informacinės sistemos, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo tvarkymo ir tobulinimo, apleistų žemių tvarkymo ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbus, organizuoja šių darbų kontrolę;

7.3. rengia valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, kartografavimo, erdvinės informacijos infrastruktūros ir georeferencinio pagrindo bei nekilnojamojo turto kadastro plėtros strategijas, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.4. pagal kompetenciją organizuoja nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą, užtikrina jų atitiktį 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), reikalavimams;

7.5. pagal kompetenciją organizuoja išvadų teikimą dėl pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos srityse;

7.6. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

7.8. pagal kompetenciją atstovauja Ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

7.9. rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių priemonėms ir programoms įgyvendinti pagal kuruojamą sritį, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

7.10. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie nekilnojamojo turto kadastrą, geodeziją, kartografiją, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių rengimą, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12 inicijuoja sprendimus ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau:

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)