Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                   PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 40P-35

redakcija)

MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Ministerijos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga Europos Sąjungos (toliau - ES) Bendrosios žemės ūkio politikos, paramos priemonių inicijavimui ir planavimui bioekonomikos  srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – formuoti nuostatas dėl ES bioekonomikos strategijos veiksmų įgyvendinimo, dalyvauti formuojant bioekonomikos strategiją, jos įgyvendinimo veiksmus bei konkrečias būsimo finansinio laikotarpio priemones.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį dirbant su ES strateginėmis programomis bei dalyvaujant formuojant žemės ūkio politiką.

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer; mokėti dirbti DVS.

6.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas ir kitus dokumentus, koordinuoja planavimo dokumentų priskirtoje srityje įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei pagal nustatytą veiklos sritį pasiūlymus dėl priskirtos veiklos srities  tobulinimo, tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

7.2. teikia  ministerijos vadovybei įrodymais grįstas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl politikos priskirtose srityse formavimo, tobulinimo bei perspektyvų, ir sprendžia praktikoje iškilusias įgyvendinimo problemas;

7.3. analizuoja su priskirta sritimi susijusių ministerijos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių parengtus veiklos planavimo dokumentus ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei rekomendacijas dėl jų veiklos efektyvinimo, koordinuoja politinių nuostatų įgyvendinimą jose;

7.4. vertina su priskirta sritimi susijusių ministerijos parengtus teisės aktus, užtikrina jų suderinamumą su bendrąja ministerijos politiką ir inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

7.5. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

7.6. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų  projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.7. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių patirtį ir gerąją praktiką priskirtose srityse;

7.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais, aptarti priskirtos srities politikos tobulinimą ir vystymo kryptis;

7.9. dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus / programas (projektinis valdymas), užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

7.10. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, gaunant ir keičiantis informaciją  priskirtose veiklos srityse;

7.11. dalyvauja  ministerijos vadovybės pasitarimuose;

7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)