Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

         

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

          4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės strateginėms nuostatoms įgyvendinti, administravimą, nustatyti jų finansavimo tvarką, rezultatų panaudojimą bei sklaidą, skatinti žemės ūkio mokslo srities mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose.

III. VEIKLOS SRITIS

          5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Lietuvos dalyvavimu Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos priemonėse, iniciatyvose ir kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų organizacijose bei žemės, maisto ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės plėtros koordinavimu, priemonių įgyvendinimo organizavimu ir stebėsena.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

            6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

            6.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa bei jos finansavimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

            6.3. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

            6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

            6.5. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį derinant tarptautinio bendradarbiavimo veiklą su Lietuvos ir užsienio institucijomis;

            6.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

            6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

            6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

            6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

            7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            7.1. kartu su ministerijos struktūriniais padaliniais ir pavaldžiomis organizacijomis organizuoja žemės, maisto ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės plėtros metinio darbų plano parengimą, rengia sutartis su juridiniais asmenimis dėl jo įgyvendinimo ir kontroliuoja atsiskaitymą už jo įvykdymą;

            7.2. pagal kompetenciją dalyvauja šalies mokslo integravimo į tarptautinę ir Europos mokslo erdvę procesuose ir susijusioje projektinėje veikloje,;

            7.3. pagal kompetenciją koordinuoja ir užtikrina žemės ūkio mokslo atstovavimą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Maisto išteklių užtikrinimo, tvarus žemės ūkio ir bioekonomikos komiteto veikloje,

            7.4. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės ir kitų šalių institucijų atstovais, Europos Sąjungos institucijų pareigūnais, Lietuvos ir užsienio mokslo ir verslo bendruomenėmis bei kitais ekspertais inicijuojant ir rengiant naujas mokslo veiklas;

            7.5. rengia tarptautinių mokslinių tyrimų finansavimo taisykles, organizuoja paraiškų surinkimą šioms priemonėms vykdyti, teikia siūlymus dėl priemonių finansavimo;

            7.6. koordinuoja ryšius su Europos Sąjungos žemės ūkio mokslo organizacijomis bei organizuoja žemės ūkio srities mokslo institucijų  dalyvavimą bendruose ES šalių  projektuose;

            7.7. pagal kompetenciją koordinuoja Europos Sąjungos jungtinio programavimo iniciatyvas mokslinių tyrimų srityje, pagal poreikį rengia ministerijos sutartis su Europos Komisija, ES organizacijomis dėl mokslo integravimo iniciatyvų įgyvendinimo;

             7.8. konsultuoja organizacijas ir įstaigas savo veiklos kompetencijos klausimais;

            7.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

            7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

            7.11. pagal kompetenciją apibendrina ir rengia informaciją viešinimui lietuvių ir anglų kalbomis apie šalies mokslo integravimą į tarptautinę ir Europos mokslo erdvę;

            7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

___________________

            (parašas)

___________________

      (vardas ir pavardė)

___________________

               (data)