Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       
ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo apsaugos srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo bei Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: valstybės pagalbos koordinavimas etnokultūros, tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų apsaugos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su parama tautinio paveldo produktų kūrėjams, tradiciniams amatininkams, tradicinių paslaugų teikėjams ir jų mokymui bei tautinio paveldo produktų populiarinimui, ir rengia siūlymus šiais klausimais, organizuoja tautinio paveldo produktų išsaugojimo veiklų vertinimą, siekiant formuoti racionalią tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo politiką ir strategiją;
7.2. rengia Tradicinių amatų sąvado ir tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus aprašą ir kitus susijusius teisės aktus bei dokumentus, kaupia, nagrinėja ir apibendrina kitų pagal kompetenciją institucijų, ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl teisės aktų bei dokumentų tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos priemonių įgyvendinimą;
7.3. rengia dokumentus, leidžiančius teisės aktų nustatyta tvarka teikti valstybės pagalbą tautinio paveldo produktų kūrėjams, tradiciniams amatininkams, tradicinių paslaugų teikėjams ir jų mokymui bei tautinio paveldo produktų populiarinimui;
7.4. koordinuoja Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, prireikus, rengia programos pakeitimus, organizuoja programos priemonių įgyvendinimo duomenų surinkimą, jų pagrindu rengia ataskaitas ir laiku pateikia kompetentingoms institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei;
7.5.dalyvauja rengiant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“;
7.6. organizuoja tautinio paveldo veiklos subjektų patikrą;
7.7. dalyvauja vertinant paraiškas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles;
7.8. dalyvauja šalies ir tarptautinių programų rengime tautinio paveldo klausimais bei jų įgyvendinime;
7.9. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su institucijomis, socialiniais, ekonominiais partneriais, atstovauja komitetuose ir darbo grupėse;
7.10. organizuoja viešuosius pirkimus bei pasirašo materialinių vertybių priėmimo-perdavimo dokumentus, susijusius su tautiniu paveldu;
7.11. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant tinkamai įgyvendinti priskirtas priemones;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
              (vardas ir pavardė)
______________________________
                        (data)