Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

       

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingų žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės strateginėms nuostatoms įgyvendinti, įgyvendinimą, rezultatų panaudojimą bei sklaidą, koordinuoti mokslo naujovių ir pažangios patirties sklaidos, mokslo, studijų ir verslo integracijos procesus žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros srityse, šių priemonių įgyvendinimą nacionalinėmis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos planavimo, priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos srityse. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus; 

6.2. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

6.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu; 

6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. su ministerijos struktūriniais padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis institucijomis formuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programas ir vykdytinų projektų, reikalingų žemės ūkio strateginių nuostatų bei ES reglamentų įgyvendinimo klausimams spręsti, poreikį, koordinuoja ir organizuoja jų įgyvendinimą, organizuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos priežiūros komisijų darbą, rengia paramos tarptautiniams tyrimams vykdyti taisykles;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros tyrimų ir mokslo programų, finansuojamų iš kitų nacionalinių fondų, inicijavimą;

7.3. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, susijusių su mokslo žinių ir inovacijų sklaida, teisės aktų rengime ir priemonių įgyvendinime, kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priskirtų priemonių įgyvendinimo eigą, teikia siūlymus programoms ir jas įgyvendinančioms priemonėms tobulinti; 

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių), kitų mokslo ir verslo bendradarbiavimo struktūrų plėtros, šalies mokslo integravimo į Europos mokslo erdvę procesuose; 

7.5. koordinuoja ir organizuoja dalyvavimą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso veikloje;

7.6. organizuoja Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžius bei jų nutarimų vykdymą; 

7.7. konsultuoja organizacijas ir įstaigas savo veiklos kompetencijos klausimais; 

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus; 

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Susipažinau: 
____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

____________
       (data)