Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 17.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Ministerijos vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos tikslų įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui užtikrinti, vertinant rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veiklos srityse, tiekiant pasiūlymus dėl nustatytų rizikos veiksnių, galimų pavojų ir grėsmių šalinimo bei prevencijos.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių ministerijos bei jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veiklos srityse vertinimo, šalinimo ir prevencijos, ministerijos valdymo srities įstaigų ir įmonių priežiūros ir kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą

6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų, Europos Sąjungos fondų administravimą, valstybės turto valdymą, viešųjų pirkimų vykdymą;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos srityse bei teikia pasiūlymus dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų ir grėsmių šalinimo ir prevencijos;

7.2. bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis;

7.3. analizuoja, vertina korupcijos pasireiškimo tikimybes ir rizikas ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veiklos srityse, rengia, teikia siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių;

7.4. renka, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikla, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl geresnio jų veiklos valdymo, veiklos skaidrumo didinimo, dalyvauja ministerijos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikloje;

7.5. teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo ar panaikinimo, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina kitų institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų;

7.6. rengia atsakymų į valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų paklausimus projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus vyresniojo patarėjo kompetencijos klausimais;

7.7. teikia informaciją žemės ūkio ministrui, viceministrams, ministerijos administracijos padalinių vadovams vyresniojo patarėjo kompetencijos klausimais;

7.8. pataria ministerijos vadovybei dėl ministerijos darbo organizavimo, veiklos tobulinimo;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

 

Susipažinau

 

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)