Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m.  kovo 28  d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

    2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

    3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

                      4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti ir įgyvendinti kokybės politiką maisto produktų tiekimo rinkai, tvarkybos maitinimo įmonėse, vartotojų teisų apsaugos srityse, koordinuoti administracinės naštos mažinimą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuje bei reglamentuoti valstybės pagalbos teikimą kokybiškų produktų gamybai ir populiarinimui skatinti.

III. VEIKLOS SRITIS

                     5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiose veiklos srityse – maisto produktų tiekimo rinkai, tvarkybos maitinimo įmonėse ir vartotojų teisų apsaugos srityse, reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą kokybiškų produktų gamybai ir populiarinimui skatinti bei  koordinuoja administracinės naštos mažinimą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAU TOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.            turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2.            turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir maisto produktų kokybės srityje;

4.3.            išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto produktų tiekimo rinkai ir maitinimo įstaigoms reikalavimus, valstybės paramos teikimą kokybiškų produktų gamybai skatinti, vartotojų teises maisto pramonės ir kokybės srityje, administracinės naštos skaičiavimą ir vertinimą;

4.4.            išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.5.            būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.6.             mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7.            mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.8.            gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti kuruojamos srities informaciją, panaudoti turimas žinias rengiant dokumentų projektus, išvadas bei priimant sprendimus;

4.9.            gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.            rengia teisės aktus, sprendžia ar dalyvauja sprendžiant klausimus susijusius su maisto produktų tiekimu rinkai ir maitinimo įstaigoms; 

5.2.            pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus vartotojų teisų apsaugos srityse;

5.3.            rengia valstybės paramos kokybiškų produktų gamybai teikimo teisės aktus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.4.            pagal kompetenciją koordinuoja teisės aktų sąlygojamos administracinės naštos ūkio subjektams vertinimą, analizuoja ir teikia informaciją apie administracinės naštos ūkio subjektams pokyčius;

5.5.            pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant, derinant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, pavedimų bei kitų teisės aktų projektus, programas ir taisykles;

5.6.            pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.);

5.7.            pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.8.            pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis;

5.9.            pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, organizuoja informacijos sklaidą gamintojams bei visuomenei;

5.10.        pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

______________________________