Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymo Nr. 40P-18

redakcija)

                     

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS  SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinat Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius teisės aktus, nacionalines programas; formuojant Lietuvos žemės ūkio ir pramonės politiką perdirbtų vaisių ir daržovių, mielių, acto, duonos, konditerijos, tabako gaminių gamybos šakose bei kavos, kakavos, arbatos sektoriuose, taip pat spiritinių gėrimų, fermentuotų ir kitų gėrimų, etilo alkoholio sektoriuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – perdirbtų vaisių ir daržovių, mielių, acto, duonos, konditerijos, tabako gaminių gamybos šakose bei kavos, kakavos, arbatos sektoriuose bei spiritinių gėrimų, fermentuotų ir kitų gėrimų, etilo alkoholio, sektoriuose valstybinio reguliavimo ir koordinavimo, techninės pažangos ir plėtros įgyvendinimo, ES rinkos reguliavimo priemonių įgyvendinimo organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius spiritinių gėrimų, fermentuotų ir kitų gėrimų, etilo alkoholio, cukrinių runkelių auginimo, cukraus, izogliukozės, saldiklių gamybos šakas, šių maisto produktų rinkas administruojančių institucijų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;   

6.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.4. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinant nacionalines programas;

7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;  

7.3. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;

7.4. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

7.5. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.6. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos. Rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką. Prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

7.7. sprendžiant klausimus, susijusius su kuruojamos srities produktų kokybės politika, analizuoja kuruojamos srities šakų žaliavų, produktų suvartojimo šalyje ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, teikia siūlymus dėl mokslinių-tiriamųjų darbų perdirbtų produktų (maisto) pramonės srityje tikslingumo;

7.8. siekiant teikti patikimą informaciją pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.9. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

7.10. nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

7.11. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas savo įstaigą, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau  

_______________

       (parašas)

____________________

   (vardas, pavardė)

_______________

         (data)